Předmět :: Církevní dějiny 3

Calendar Kalendář

Anotace

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů. Cílem tohoto hledání je skrze diskuzi podnítit a inspirovat sebereflexi studentů a motivovat je k hledání postoje zodpovědnosti za jejich budoucí službu lidem a společnosti. Církevní dějiny představují významný spojovací článek mezi ostatními teologickými disciplínami, protože jejich vývoj je přímo závislý na celkovém vývoji církve. Výuka církevních dějin proto připravuje půdu pro hlubší teologické studium.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Osnova CD 3 ZO 2015

...

Přednášky 3.semestr

Poznámky k přednáškám

Heidelberský katechismus

...

Lutherovy teze

...

Ženevská reformace

...

William Tyndale

...

Disputace v Marburgu 1529

...

Karel starší ze Žerotína

...

Huldrych Zwingli

...

Volba kněží Jednoty bratrské

...

Soudce chebský

...

Martin Luther

...

John Knox

...

Jakoubek ze Stříbra

...

Jan Blahoslav

...

Jan Augusta

...

Bratr Lukáš Pražský

...

Bratr Řehoř

...

Erasmus Rotterdamský

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184