Církevní dějiny 3

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů. Cílem tohoto hledání je skrze diskuzi podnítit a inspirovat sebereflexi studentů a motivovat je k hledání postoje zodpovědnosti za jejich budoucí službu lidem a společnosti. Církevní dějiny představují významný spojovací článek mezi ostatními teologickými disciplínami, protože jejich vývoj je přímo závislý na celkovém vývoji církve. Výuka církevních dějin proto připravuje půdu pro hlubší teologické studium.

Absolvent kurzu má přehled o klíčových oblastech a problémech dějin křesťanské církve stanoveného období a je schopen se v nich kriticky orientovat. Osvojí si základy kritického přístupu k pramenné literatuře. Dokáže nalézat vnitřní souvislosti v proměnách křesťanského myšlení a duchovního života křesťanstva, což mu rovněž umožňuje lépe rozumět současnému duchovnímu a teologickému pohybu v křesťanství a osobně je reflektovat. Student si lépe uvědomuje poslání církve ve světě, čímž je motivován k osobní zodpovědnosti za naplňování tohoto poslání. Student píše v každém semestru test a recenzi, která má charakter eseje.

Student je rovněž klasifikován za aktivitu v hodině.

Berkhof, L. Dějiny dogmatu. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 2003. 238s. DRŠKA,V.; SKŘIVAN, A.; STELLNER,F. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648. 1.vyd. Praha : ISE 1995. 205s. Franzen, A. Malé církevní dějiny. 1.vyd. Praha : Zvon, 1992. 335s. HEUSSI, K. Kompendium der Kirchengeschichte. 11.vyd. Berlin : Evang.Verlagsanstalt, 1958. 581s. Jech, M. Dějiny křesťanské církve. 1.vyd. Praha : Oliva, 1997. 112s. Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 1996. 288s. LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. 1.vyd. Praha : Odeon, 1991. 749s. MOLNÁR, A. Na rozhraní věků. 1.vyd. Praha : Vyšehrad, 1985. 440s. MOLNÁR, A. Slovem obnovená. 1.vyd. Praha : Kalich, 1977. 267s. MOLNÁR, A. et al. Od reformace k zítřku. 1.vyd. Praha : Kalich, 1956. 291s. Říčan, R.; Molnár, A. Dvanáct století církevních dějin. 2.vyd. Praha : Kalich, 1989. 537s.