Předmět :: Dějiny středověké církve

Calendar Kalendář

Anotace

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů.

V tomto předmětu z oboru církevních dějin se výuka zaměřuje na proces vývoje středověké církve k první reformaci (časově vymezeno obdobím od přechodu starověku ke středověku a kazatelskými reformními snahami ve 14. století).

Cíle:

Absolvent kurzu má přehled o klíčových oblastech a problémech dějin křesťanské církve stanoveného období a je schopen se v nich kriticky orientovat. Osvojí si základy kritického přístupu k pramenné literatuře. Dokáže nalézat vnitřní souvislosti v proměnách křesťanského myšlení a duchovního života křesťanstva, což mu rovněž umožňuje lépe rozumět současnému duchovnímu a teologickému pohybu v křesťanství a osobně je reflektovat. Student si lépe uvědomuje poslání církve ve světě, čímž je motivován k osobní zodpovědnosti za naplňování tohoto poslání.

Rámcový rozpis učiva:

vztah Západu a Východu, Karel Veliký, Veliká Rus, schisma r. 1054 křesťanství v Čechách, Chorvatsku a na Balkáně (9.–11. st.) řeholní spiritualita, středověká zbožnost, křížové výpravy, špitální a rytířské řády vztah církve a státu, boj o investituru scholastika duchovní a myšlenkové proudy a hnutí, sektářství a reakce na ně vrchol a pád papežské moci (Bonifác VIII., avignonské papežství, dvojpapežství, pisánský koncil, trojpapežství, konciliarismus) počátek reformních hnutí ve 14. století (Viklef, lollardské hnutí) Karel IV., české reformní hnutí 14. století Jan Hus a husitství do 1419

Výstupy:

závěrečná zkouška vztahující se k probraným okruhům učiva a k povinné literatuře

Způsob hodnocení:

Zkouška.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

handout k Janu Viklefovi

...

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1

kapitola o Tomáši Akvinském pro recenzi o scholastice

Tony Lane

...

BRAQUE_Vychod_a_Zapad

...

MOLNAR_Valdensti

část knihy Valdenští od A. Molnára

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184