Témata biblické teologie 2023

Kurz je koncipován jako uvedení do biblické teologie, při čemž jde zejména témata společná celé Bibli. Předmět tak integruje teologii Starého zákona a teologii Nového zákona. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodů do Starého a Nového zákona. Představuje most mezi biblistikou a systematickou teologií. Představuje velká témata biblické teologie v rozmanitosti i jednotě biblického svědectví.

Okruhy probíraných témat:

 • Teologie v okruhu jednotlivých spisů
 • Velký příběh Bible
 • Vztah Starého a Nového zákona
 • Království Boží
 • Král, mesiáš, christologie
 • Obřízka a křest
 • Role Zákona
 • Exodus a exil – nový „exodus v Kristu“
 • Biblická etika: indikativ a imperativ spásy
 • Eschatologická témata
 • Stvoření a biblická antropologii

Název anglicky:

Themes in Biblical Theology

Cíle:

V tomto kurzu se studenti seznámí s důležitými témata biblické teologie Nového i Starého zákona. Studenti si osvojí tematické zpracování konkrétních teologických otázek ve světle biblické teologie. V průběhu kurzu si studenti rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci vybraných pasáží. Získají představu o mnohosti i jednotě biblické teologie. Naučí se jak rozlišovat teologii okruhů biblických knih, tak také vnímat jednotu celkového svědectví.

Metoda výuky:

Přednáška s domácí četbou.

Hodnocení:

Předmět je uzavřen zkouškou ve formě písemného testu. Podmínkou zkoušky je také aktivní účast v hodinách, četba a reflexe zadaných textů.

 • Barton, John. Historie Bible. Praha: Kalich, 2022.
 • Brown, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona: Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.
 • Cimala, Peter. Obrácení, povolání a poslání apoštola Pavla. Theologia vitae (3/2010), s. 163–181.
 • Douglas, J. D., (ed.) Nový biblický slovník (NBS). Praha: Návrat domů, 1996.
 • Deurloo, K. A. Exdous a exil. Benešov: EMAN, 2007.
 • Gnilka, Joachim. Ježíš Nazaretský – poselství a historie. Praha: Vyšehrad, 2001.
 • Hatina, Thomas R. Teologie Nového zákona. Praha: Karolinum, 2018.
 • Heller, Jan. Bůh sestupující. Praha: Kalich, 2022.
 • Ladd, G. E. Teologie Nového zákona: podle G. E. Ladda zpracoval K. Taschner. ETS: Praha, 2003.
 • Ladd, G. A. Theology of New Testament. 2. vyd. Wm. B. Eerdmans, 1991.
 • Moo, Douglas J. Zákon Kristův jako naplnění zákona Mojžíšova. Kroměříž: Didasko, 2018.
 • Pokorný, Petr. Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace. Praha: OIKOYMENH, 2005.
 • Ryšková, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Karolinum, 2014.
 • Söding, Thomas. Boží Syn z Nazareta: Ježíš v novozákonních spisech. Praha: Vyšehrad, 2020.
 • Vouga, François. Teologie Nového zákona. Jihlava: Mlýn, 2009.
 • Wright, N. T. Jednoduše Ježíš. Praha: Návrat domů, 2017. Zenger, Erich. První zákon: židovská bible a křesťanství. Kostelní Vydří: KNA, 1999.

Další literatura (anglicky):

 • Dunn, James D. G. The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
 • Marshall, I. H. New Testament Theology: Many Witnesses,One Gospel. Downers Grove: InterVarsity Press, 2004.
 • McKnight, Scot, Osborne G. R. The Face of New Testament Studies. Grand Rapids: Baker Academic, 2004.
 • Hawthorne, G. F., Martin R. P., Reid D. G. (eds.) Dictionary of Paul and his Letters (DPL). Downers Grove: InterVarsity Press, 1993.
 • Schnelle, Udo. Theology of New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.

Učitelé

Mgr. Peter Cimala, Ph.D., DiS.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií