Služba církve: spiritualita 2023

Předmět je úvodem do spirituálních zkušeností a praxe jednotlivých křesťanských tradic. Dává základní historický přehled o vzniku a vývoji základních forem křesťanského duchovního života. Vedle uvedení do hlavních proudů křesťanských tradic (pravoslavná, katolická a evangelické) se zvláštní pozornost věnuje formám zbožnosti v evangelikálním, letničním a charismatickém prostředí. Jde o představení různých forem zbožnosti a podob duchovních disciplín, které jsou reflektovány z ohledu teologického i co kontextu kulturního, psychologického a sociálního.

Okruhy probíraných témat:

 • Definice a přístupy ve studiu spiritualit
 • Základní přehled křesťanských spiritualit a jejich vývoje
 • Teologická, religionistická a psychologická perspektiva ve zkoumání spirituality
 • Mnišská spiritualita
 • Křesťanská mystika
 • Evangelikální spiritualita
 • Letniční a charismatická spiritualita
 • Podoby duchovních disciplín v evangelikální a letniční tradici (modlitba, chvála, půst, četba, společenství, charismata)
 • Tradice duchovních cvičení, soustředění a exercicií
 • Necírkevní křesťanská spiritualita

Název anglicky:

Church Ministry: Spiritual Theology

Cíle:

Předmět seznání studenty s různými podobami a důrazy duchovního života a praxe v rámci hlavních křesťanských tradic. Zvláštní pozornost bude věnována také formám spirituality evangelikálním a letničním křesťanství. Budou vedeni k respektu k široké rozmanitosti forem a projevů spiritualit tím, že budou schopni přihlížet k jejich souvislosti také z hlediska psychologie náboženství, sociálních a kulturních společenských trendů a v neposlední řadě z hlediska teologického. Jednotlivé sondy do různých podob křesťanských spiritualit by měly studentům poskytnout nezaujatý podklad pro další teologickou i pastorační práci. Student by měl být schopen sledovat trendy vývoje a proměn křesťanských spiritualit především v českém kontextu. Seznámí se způsoby reflexe spirituality a naučí se o jim blízkých i vzdálenějších formách zbožnosti přemýšlet, spiritualitu kultivovat a s žitou spiritualitou citlivě nakládat v teologické či pastorační praxi.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek doplněných o diskuzi, práci s texty a cvičeními.

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Je uzavřen na základě aktivní účasti na hodinách, splnění předepsané četby a cvičení a napsání zadané písemné práce reflektující konkrétní typ zbožnosti.

 • Altrichter, M., Krátké dějiny křesťanské spirituality, Olomouc, Refugium Velehrad-Roma, 2013
 • Altrichter, M., Spirituální teologie, Olomouc, Refugium Velehrad-Roma, 2017
 • Bianchi, E., Klíčové pojmy křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009
 • Bonhoeffer, D., Na cestě ke svobodě – Listy z vězení, Praha: Vyšehrad, 1991
 • Bonnke, R., Duch svatý – zjevení a průlom, Příbram, Křesťanské centrum Příbram, 2010
 • Grun, A., Halík, T., Svět bez Boha – Ateismus jako druh náboženské zkušenosti, Praha: NLN, 2017
 • Halík, T., Odpoledne křesťanství – Odvaha k proměně, Praha: NLN, 2021
 • Hanuš, J., Noble, I., Konverze a konvertité, Brno: CDK, 2009
 • Holm, N.,G., Úvod do psychologie náboženství, Praha: Portál, 1998
 • Keller, T. Modlitba. Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem, Praha: Triton, 2017
 • Olson, R., E., Evangelikálové – příběh evangelikální teologie, Praha, Návrat domů,2012
 • McGrath, A., E., Křesťanská spiritualita, Praha: Volvox Globator, 2001
 • Morgan-Wynne, John E. Holy Spirit and Religious Experience in Christian Literature ca. AD 90–200. Studies in Christian History and Thought. Waynesboro, GA: Paternoster, 2006.
 • Nešpor, Z., R., Příliš slábi ve víře – Česká ne/religiozita v evropském kontextu, Praha, Kalich 2010
 • Noble, I., Po Božích stopách – Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti, Brno, CDK 2004
 • Turner, Max. The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today. Baker Academic, 1997.
 • Zimmerling, P., Evangelická mystika, Praha: Trigon, 2018

Učitelé

Mgr. Marek Janovský
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie