Řečtina 2 2023

V tomto modulu se předpokládá základní znalost jednotlivých deklinací, prézentu konjunktivu a participií prézentu. Důraz je kladen na slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax a na četbu jednodušších souvislých pasáží z Nového zákona. Příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

Probírá se:

Morfologie: všechny klíčové tvary v aktivu, mediu i pasivu (futurum, imperfektum a aorist, imperativ, participia, infinitiv), nepravidelná slovesa, slovesné řady, slovesa samohlásková stažená, částečně atematická slovesa

Syntax: základní konstrukce (genitiv absolutní, podmínková souvětí), pádová syntax, slovesné časy a způsoby

Slovní zásoba: slova, která se vyskytují alespoň dvacetkrát v Novém zákoně

Četba: Jan 3,1–23, nebo Marek 1,1–15, nebo Matouš 8

Název anglicky:

Biblical Greek 2

Cíle:

Cílem je vybavit studenta uvedeného do novozákonní řečtiny znalostmi a dovednostmi z morfologie a syntaxe do té míry, aby byl schopen exegeze novozákonního textu s použitím standardních pomůcek (slovník, komentáře).

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou semináře. Vyučující seznámí studenty s gramatickými jevy, které jsou následně ilustrovány na příkladech a procvičovány. Gramatický výklad a procvičování doplňují poznámky k významu jednotlivých jevů pro výklad textu. V závěru semestru probíhá četba souvislého oddílu z Nového zákona s příslušnými gramatickými a výkladovými komentáři.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je aktivní účast na seminářích a plnění průběžných úkolů. Klasifikace je založena na závěrečném testování dosažených znalostí a dovedností.

  • Nestlé-Aland, Novum Testamentum Graece, 27. (příp. 28.) vyd., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
  • Muchnová, D., Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina, Praha: ARRA Print, 2008
  • Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Mgr. Jiří Burget, 2001
  • BDAG: Dänker, F. W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., Chicago, IL: UCP, 2000
  • Wallace, D. B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996

Výuka pro veřejnost

Řečtina 2 2023 (LO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií