Pastorační témata: rodina a alternativní systémy 2023

Obsahem předmětu je rodina, rodičovství a výchova dětí z pohledu teologického, psychologického a pastoračního. Zároveň je diskutován současný společenský kontext rodiny, rodičovství a výchovy dětí. Studenti se dále seznamují s vybranými přístupy a stěžejními koncepty rodinné terapie, které jsou aplikovatelné v pastoračním poradenství. Studenti jsou vedeni k tomu, aby některé koncepty použili k reflexi vlastních původních rodin, např. genogram, vztahové trojúhelníky, vazby, hranice, role. Jsou tak schopni se lépe zorientovat ve vlastním rodinném systému, rozpoznat svoji roli v něm a hlouběji porozumět vlastním kořenům a jejich vlivu na vlastní vývoj. V předmětu je studujícím poskytnut teoretický rámec pro základní pastorační práci s jednotlivci v jejich rodinném a vztahovém kontextu. V následném či souběžném předmětu Pastorační praktikum jsou studenti vedeni k aplikaci nabytých teoretických znalostí.

Část předmětu je věnovaná teologickým a psychologickým pohledům na otcovství. Mapuje současný stav psychologického výzkumu a poskytuje přehled různých teoretických pohledů na otcovství. Teologická část se zabývá biblickými základy otcovství a představuje vybrané pohledy různých teologů z dějin církve. V praktické části mají studující příležitost pracovat na vztahu s vlastním otcem a hledat cesty k odpuštění, případně usmíření ve vztahu s otcem.

Rámcový rozpis učiva:

 • společenský kontext dnešní rodiny, rodičovství a výchovy dětí
 • rodina z pohledu teologického, psychologického a pastoračního
 • funkce rodiny, životní cyklus rodiny
 • základy teorie systémů, genogram, vztahové trojúhelníky
 • struktura rodiny, subsystémy, hranice, aliance, koalice, hierarchie, role
 • rodičovství z pohledu teologického, psychologického a pastoračního
 • výchova dětí z pohledu teologického, psychologického a pastoračního
 • biblické koncepty výchovy, výchovné styly
 • role otce a význam otce
 • teologie otcovství
 • uzdravení vztahu s otcem, trendy v otcovství, církev a otcovství

Název anglicky:

Family and Alternative Systems

Cíle:

Po absolvování předmětu by úspěšný studující měl:

 • být schopen odborně teologicky, psychologicky a pastoračně diskutovat aktuální otázky související s rodinou a rodičovstvím
 • znát fáze životního cyklu rodiny a rozumět úkolům a požadavkům jednotlivých období
 • znát škálu konceptů pro pastorační práci s rodinami od sekulárních přes integrativní po biblické
 • by být schopen jednotlivé přístupy kriticky zhodnotit a integrovat a dokázat se podívat na konkrétní rodinu z hlediska jednotlivých přístupů
 • být schopen odborně teologicky, psychologicky a pastoračně diskutovat aktuální otázky související s výchovou dětí
 • znát různé výchovné styly a přístupy a umět je kriticky hodnotit
 • hlouběji porozumět vlastnímu rodinnému zázemí a vlivu rodinného prostředí na vlastní osobnost
 • znát základní teologické a psychologické pohledy na otcovství
 • být schopen reflexe svého vztahu s otcem

Metoda výuky:

Přednášky, reflexe četby a vybraných filmů, práce ve skupině, osobní sebereflexe.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • příprava na hodiny a aktivita studujících v hodinách (40%)
 • písemné reflexe (40%)
 • písemně zdokumentovaná četba povinné literatury (20%)
 • Farley, W. P., Gospel-Powered Parenting: How the Gospel Shapes and Transforms Parenting, Phillipsburg, NJ: P&R pub., 2009
 • Henslin, E. R., Otec a syn: tajemství silného pouta mezi otcem a synem, Praha: Návrat domů, 2003
 • Kohoutek, R., Vývoj a výchova dítěte v rodině, Brno: CERM, 1998
 • Köstenberger, A. J., God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Foundation, Wheaton, IL: Crossway Books, 2004
 • Lamb M. E. (vyd.), The Role of the Father in Child Development, 4. ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2004
 • Langmajer, J., Balcar, K., Špitz, J., Dětská psychoterapie, Praha: Portál, 2010
 • Nichols M. P., Schwartz R. C., Family Therapy: concepts and methods, New York, NY: Allyn and Bacon, 1998
 • Parke, R. D., Fatherhood, Cambridge: Harvard University Press, 1996
 • Raus, P., Role otce, Bratislava: SEN, 1999
 • Rieger, Z., Vyhnálková, H., Ostrov rodiny. Integrující přístup pro práci s rodinou. Příručka pro odborníky, Hradec Králové: Konfrontace, 2001
 • Satirová, V., Kniha o rodině, Praha: Práh, 2006
 • Satirová, V., Společná terapie rodiny, Praha: Portál, 2007
 • Schlippe, A., Schweitzer, J., Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2001
 • Sobotková, I., Psychologie rodiny, Praha: Portál, 2001
 • Trapková, L., Chvála,V., Rodinná terapie psychosomatických poruch, Praha: Portál, 2004
 • Tripp, P. D., Parenting: 14 Gospel Principles That Can Radically Change Your Family, Wheaton, IL: Crossway, 2016
 • Warshak, R. A., Revoluce v porozvodové péči o děti: otcovský faktor a mystika mateřství, Praha: Portál, 1995
 • Wright, N., Navždy tátovo děvče, vztah mezi otcem a dcerou, Praha: Návrat domů, 1998
 • Yarhouse, M. A., Sells, J. N., Family Therapies, Downers Grove, IL: IVP, 2008

Výuka pro veřejnost

Pastorační témata: rodina a alternativní systémy 2023 (ZO 2024/2025 / A :: dálková)

Učitelé

Ing. Mgr. Lucie Geldnerová, DiS.
Katedra pastorace a psychologie
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie