Religionistika: světová náboženství 2023

Kurz religionistiky studentům poskytuje základní uvedení do oboru: metodou přednášek je seznamuje s klíčovými pojmy a okruhy obecné a komparativní religionistiky, s hlavními světovými náboženskými systémy a jevy současného náboženského života a jejich projevy u nás. Kurz poskytuje vhled do světových náboženství kromě křesťanství; zaměřuje se na ostatní náboženské systémy. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně a porozumění rozmanitosti současného náboženského života.

Rámcový rozpis učiva: Religionistika a náboženství Hinduismus a džinismus Buddhismus Judaismus Islám

Název anglicky:

World Religions

Cíle:

Prohloubit znalosti a orientaci studentů v oblasti obecné a komparativní religionistiky, mimokřesťanských náboženských systémů. Kurz podporuje kompetence absolventů reflektovat vlastní duchovní cestu a příslušnost k vlastní náboženské skupině, komunikovat s příslušníky jiných náboženských tradic v oblasti pastorace i běžného občanského soužití v pluralitní společnosti.

Metoda výuky:

Kurz probíhá formou přednášek kombinovaných s diskusí, doplněn je o studijní literaturu k jednotlivým náboženským tradicím a audiovizuálními doplňky. Součástí kurzu jsou zúčastněná pozorování – návštěvy studentů ve vybraných společenstvích jednotlivých tradic – a setkání se zástupci hlavních světových náboženských okruhů u nás.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet (výsledná známka vychází z hodnocení průběžných testů, práce a zapojení studentů ve výuce a závěrečné práce).

  • Štampach I. O., Přehled religionistiky, Praha: Portál, 2008 (str. 16-130)
  • Kropáček L., Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 1998
  • Nosek B., Damohorská P., Židovské tradice a zvyky, Praha: Karolinum, 2010
  • Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, Praha: Prostor, 1997
  • Werner, K.: Džinismus jako spásná nauka, světový názor a náboženství, Bratislava: CAD Press, 2013Lester, Robert C., Buddhismus: Cesta k osvícení, Praha: Prostor, 1997
  • povinné filmy ke shlédnutí: Světová náboženství (série Hanse Künga), k dispozici na Youtube
  • časopis Dingir (starší tematická čísla, archiv na www.dingir.cz)
  • webový portál Náboženský infoservis (https://info.dingir.cz/)

Výuka pro veřejnost

Religionistika: světová náboženství 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Jitka Schlichtsová
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie