Evangelikální teologie

Evangelikální teologie je dnes široký pojem. Jak mu jako teologický seminář rozumíme?

Je osobní

Na základě Ježíšova dvojího přikázání lásky (k Bohu a lidem, Mt 22,37-40) se evangelikální teologie zaměřuje na osobní vztah s Bohem a na mezilidské vztahy. Základ těchto vztahů vidí v potřebě osobního obrácení se ke Kristu a jeho přijetí jako Pána a Spasitele. Zaměřuje se na duchovní růst a rozvoj osobnosti, dotýká se lidí, počítá s proměnou charakteru.

Je uctivá

Především vůči Bohu, ale i lidem. Je vděčná za Boží milost, za oběť Ježíše Krista, za působení a dary Ducha svatého. Je uctivá vůči Bibli, bere ji jako Boží slovo vážně, nestaví se nad ní. Hledá v ní normu, život i potěšení. Vyrovnává se s liberalismem.

Je živá

Je to teologie do života a pro život. Nezůstává pouze v pracovnách badatelů, zabývá se reálnými otázkami a problémy. Vyrůstá z praxe živých a rostoucích sborů a slouží jim. Je kreativní, nebojí se emocí.

Je misijní

Pamatuje na Ježíšovo Velké poslání (Mt 28,18-20). Promýšlí, jak v rámci evangelizace a misie přinášet evangelium kulturně relevantním způsobem.

Je akademická

Nebojí se rozumu. Spojuje víru s odbornou akademickou kvalitou. Praktikuje mezioborový dialog, zvláště mezi teologií a psychologií. Vyrovnává se s fundamentalismem.

Je praktická

Zaměřuje se na konkrétní pomoc lidem, na službu, na rozvoj praktických dovedností. Prakticky připravuje na cílové profese.

Je česká

Je součástí velké a rostoucí komunity světového evangelikalismu, odkud čerpá inspiraci. Kromě společných hodnot pamatuje i na specificky domácí důrazy, navazuje na českou reformaci. Vede pokorný dialog s jinými teologickými tradicemi. Má smysl pro humor.

Mezinárodní zakotvení semináře

Při své práci se řídíme vyznáním víry Evropské evangelikální aliance.

Přijímáme zásady světového evangelikalismu: Lausannské hnutí, Závazek z Kapského městaManilský manifest.