Principy vzdělávání

Poslání ETS: Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti

HLAVA – odborné vzdělání na akademické úrovni

Student si během studia osvojí kvalitní odborné vědomosti. Nejde ale jen o předávání informací. Chceme, aby se studenti naučili najít si potřebné informace sami a uměli s nimi kriticky pracovat. Na základě získaných vědomostí pak mohou tvůrčím způsobem řešit všechny úkoly a výzvy, které práce a život přináší.

Odborná kvalita výuky na ETS je dána tím, že všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání – někteří mají doktorát teologie, sociální práce nebo práv, jiní učitelé pokračují v doktorandském studiu nebo studují další obor. Mezi vyučujícími najdete např. soudního znalce v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik. Učitel vystupuje především v roli tutora, poradce, trenéra, který studenta uvede do celoživotního procesu vzdělávání.

Díky akademické úrovni výuky a spolupráci s vysokými školami mají v případě zájmu absolventi všech oborů možnost pokračovat v bakalářských studijních programech.

SRDCE – duchovní růst podle biblických principů

Učitel působí na studenty nejen tím co zná, ale i osobním příkladem. Inspiruje, získává osobním příkladem, to čemu věří také prakticky žije. Vytvořit předpoklady a prostředí, které studentům pomáhá k duchovní proměně, je přirozenou součástí výuky na ETS. Usilujeme o zdravý růst, o křesťanskou osobnost zmocněnou Duchem svatým ke službě jak na díle Božího království, tak i ve společnosti.

Kromě výuky odborných předmětů mají denní studenti také předmět, kde se všichni setkávají. Má bohoslužebný rámec, prostor pro modlitby i osobní sdílení. K prohloubení vzájemných vztahů také každý rok přispívají dvě celotýdenní intenzivní studijní soustředění.

Na škole působí tým spirituála, na který se mohou všichni studenti obracet se svými osobními otázkami a potřebami. Studenti mohou využít služeb Pastorační poradny, při hledání optimálního budoucího uplatnění poskytujeme kariérové poradenství.

RUCE –praktické dovednosti pro naplnění životního poslání

Získané znalosti mají najít uplatnění v životní praxi, mají studenty prakticky připravit pro zvolené povolání. Integrální součástí studia je proto praxe studentů na sborech a v různých zařízeních. Studenti si prakticky vyzkouší získané teoretické poznatky, vyzkouší si metody, se kterými se seznámili a ověří je v praxi života.

Učitelé teologických předmětů jsou ordinovaní kazatelé, kteří mají osobní zkušenosti z vedení sborové práce a své životní zkušenosti předávají studentům v rámci své výuky. Učitelé předmětů z oblasti pastorace a sociální práce mají dlouholeté praktické zkušenosti ve svém oboru. Výuka na ETS vychází z praxe a pro praxi připravuje.

Klíčové hodnoty vyvěrají ze vztahu s živým Kristem a z úcty k Písmu svatému. Jsou to především:

  • respekt
  • otevřenost
  • náročnost
  • služba
  • osobní růst
  • praktičnost