Projekt 1 2023

Předmět Projekt doplňuje teoretickou a praktickou výuku na ETS. Probíhá typicky v rámci projektového týdne. Náplní předmětu je konkrétní projekt, jehož se student účastní v rámci skupiny nebo jednotlivě. Individuálním projektem může být stáž, studijní pobyt, účast na konferenci, samostatný výzkumný projekt (např. zpracování konkrétní otázky, četby, odborného textu) nebo tvůrčí projekt (např. pořádání veřejné akce, dobročinný projekt, umělecké dílo s duchovním obsahem). Skupinovým projektem pak může být exkurze, poznávací cesta, misijní výjezd, společný výzkumný nebo tvůrčí projekt. Na počátku každého projektu stojí plán projektu schválený pověřeným učitelem, na konci pak v plánu definovaný výstup u projektu (zpráva o průběhu, prezentace, konkrétní dílo či vzniklá práce, doklad o absolvování, apod.). Student vždy předkládá zprávu o průběhu projektu včetně reflexe jejího přínosu.

Název anglicky:

Project 1

Cíle:

Předmět Projekt si klade za cíl rozšířit a doplnit zejména praktickou a zkušenostní stránku vzdělávání na ETS. Zohledňuje osobní preference a zaměření studenta, dává prostor pro jejich iniciativu, tvořivost a samostatnou práci. Umožňuje realizaci a rozvoj praktických dovedností způsobem odlišným od ostatních praxí i teoretické výuky. Může rozvíjet také studijní či badatelské dovednosti. Dává možnost navštívit konkrétní zařízení, služby, instituce (…), aniž by nutně muselo jít o praxi v daném zařízení. Učí studenty plánování, realizaci a vyhodnocování vlastních projektů. Povzbuzuje studenty k aktivnímu zapojení v církvi, společnosti či místní komunitě, kde se mohou plodně účastnit dění jako účastníci, dobrovolníci či dokonce organizátoři. Spojení se školou v rámci předmětu však umožňuje provádět reflexi této činnosti a integrovat je do celku vzdělávání, které studenti na škole získávají.

Metoda výuky:

Hlavní částí předmětu je práce studenta na projektu definovaném v pověřeným učitelem schváleném plánu, který předchází započetí projektu. Práce na projektu může mít formu samostatné práce studenta, může jít o činnost skupinovou nebo práci pod vedením pověřeného učitele či pracovníka.

Součástí předmětu Projekt je i seminář, který má charakter organizační, prezentační, poradní a supervizní. Typicky jde o setkání před zahájením projektu, kdy je projekt naplánován a schválen, a také setkání po dokončení projektu, kdy se projekt reflektuje, hodnotí a prezentují výstupy z něj. Podle typu projektu a potřeb studentů má seminář individuální nebo skupinovou formu.

Povinnými dokumenty k projektu jsou (1) scháválený plán projektu (návrh projektu) a (2) závěrečná zpráva o průběhu projektu včetně reflexe je užitku pro studenta a jeho okolí. Podle okolností a typu projektu mohou být výstupem z něj i další dokumenty (prezentace, vytvořené dílo, práce, zpráva, apod.). Tyto konečné doplňující výstupy budou uvedeny ve schváleném plánu projektu.

Pro každou skupinu studentů je školou pověřený učitel, který má na starosti plánování, schvalování a vyhodnocování projektů. Předmět Projekt typicky probíhá v rámci projektového týdne. Studenti jsou vždy pro dané období dostatečně včas infomováni, zda a na kdy škola nabídne konkrétní společné projekty nebo zda se v daném období budou realizovat pouze projekty navržené studenty.

Ve smysluplných případech lze projekt realizovat i mimo projektový týden a v časové dotaci a rozvržení odlišném běžného projektu v rámci projektového týdne. Rozhodnutí o schválení takového projektu leží na uvažení učitele předmětu.

Hodnocení:

Předmět je uzavřen zápočtem po úspěšném dokončení schváleného projektu, odevzdání závěrečné zprávy a dodání případných dalších výstupů definovaných v plánu projektu.

  • Štefánek, R., Hrazdilová Bočková, K. (et al.) Projektové řízení pro začátečníky. EDIKA: Praha, 2011
  • Doležal, J. (et al.) Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada: Praha, 2016

Další zdroje dle typu projektu a doporučení učitele.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Barbora Kulawiaková
Katedra obecných předmětů
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Bc. Natálie Rejková
Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů