Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Viktor Ber: CV and Publications

 

Magisterské studium teologie dokončil na UK HTF v roce 1995. V akademickém roce 1995/96 studoval v Jeruzalémě na Institute of Holy Land Studies (Jerusalem University College). Doktorské studium na UK ETF dokončil 2005. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské, jako vikář a kazatel sloužil ve sboru Církve bratrské v Poděbradech.

Pokud církev přestane číst Písmo, vykládat Písmo, zápasit s Písmem, studovat Písmo křížem krážem, pak mrhá svým dědictvím a připravuje se o svou vlastní budoucnost, pokládá Pánu Bohu telefon dříve, než on domluvil. Když církev mluví, aniž by zároveň hovořila s Písmem a naslouchala mu, jsou to většinou pěkné bláboly. Při studiu hebrejštiny, úvodu do Starého zákona, exegezi Starého zákona se učíme pravidlům rozhovoru s Písmem, „biblické abecedě“.

Na ETS začal učit starozákonní hebrejštinu v roce 1996, pak další starozákonní předměty.

Po absolvování kurzu hebrejštiny: „Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením… ale stálo to za to, kamarádi!“ (Jára Cimrman).

Publikační činnost:

Odborné monografie: 

O Hospodinu, Bohu živém: témata a texty k teologii Starého zákona, Praha, Návrat domů, 2016.

Vyprávění a právo v knize Exodus, Jihlava, MLÝN, 2009.

The Hebrew Verb HYH as a Macrosyntactic Signal: The Case of wayhy and the Infinitive with Prepositions Bet and Kaf in Narrative Texts, Studies in Biblical Hebrew. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008.

 

Editor kolektivní monografie:

Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology, Zürich, LIT, 2019.

 

Příspěvky v kolektivních monografiích:

Ber, Viktor. Violence in Legal Procedures (Deut 16:18–17:13). In: Ber, Viktor, (ed.)  Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology. Zürich, LIT, 2019, s. 63-75.

Ber, Viktor. „Divné to věci dnes…“ (Ez 37,1-14). In: Prudký, Martin, Heller, Jan, kolektiv Obtížné oddíly Zadních proroků. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 173-181.

Ber, Viktor. The Census and the Priestly King: A Theological Reading of 2 Samuel 24. In: Oeming, Manfred, Sláma, Petr (ed.). A King Like all the Nations? Kingdoms of Israel and Judah  in the Bible and History. Berlin; Münster: LIT, 2015. Beiträge zum Verstehen der Bibel 28, s. 135–146.

Ber, Viktor. O původu kněžstva kmene Dan (Sd 17-18). In: Prudký, Martin, Heller, Jan, kolektiv Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, s. 87–98.

Odborné články: 

Ber, Viktor, Starý zákon a teologie: interpretace Písma podle Waltera Moberlyho. In: Teologická reflexe. 2016, roč. 22, č. 2, s. 145-157.

Ber, Viktor, Unredeemable literature? Violence, Identity, and Theology in Genesis 34. In: Communio Viatorum. 2016, roč. 58, č. 3, s. 268-278. 

Ber, Viktor. The World According to Boaz: Wealth, Power, and Justice in the Book of Ruth. In: Caritas et Veritas. 2013, roč. 3, č. 2, s. 17–23. (= Ber, Viktor. Svět podle Bóaze: bohatství, moc a spravedlnost v knize Rút. In: Caritas et Veritas. 2013, roč. 3, č. 2, s. 10–16.)

Ber, Viktor. Teologie a etika v kazuistickém právu. In: Teologická reflexe. 2012, roč. 18, čís. 1, s. 52–57.

Ber, Viktor. Hledání odvahy v příběhu Ester. In: Studie a texty Evangelické teologické fakulty. 2012, č. 20 (2012/1), s. 29–35.

Ber, Viktor. Boží lítost: výchozí bod lidského obrácení. In: Theologia vitae. 2010, roč. 3, č. 2, s. 139–154.

Ber, Viktor. The Social Dimension of Atonement in the Torah, Ex Auditu 26, 110–124, 2010.

Ber, Viktor. Nové české překládání Písma, Theologia vitae, 2(2), 235–244, 2009.

Ber, Viktor. Mlčení jehňátek v knize Genesis: Střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10-20 a Gn 20,1-18, Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 13(2008/2), 3–31, 2008.

Ber, Viktor. „…budete sloužit Bohu na této hoře“: bohoslužba ve vyprávění a právu knihy Exodus, Theologia vitae, 1(2), 141–152, 2008.

Ber, Viktor. Moses and Jethro: Harmony and conflict in the interpretation of Exodus 18, Communio Viatorum, 50(2), 147–170, 2008.

Ber, Viktor. Podíl žen ve vedení sboru a církve: aplikace biblických principů, Theologia vitae, 1(1), 57–77, 2008.

Ber, Viktor. Septuaginta a kánon Písem Staré smlouvy, Evangelikální fórum: sborník evangelikálních teologů, (1), 25–33, 1999.

 

Odborné recenze:

Ber, Viktor. The religion of ancient Israel , Communio Viatorum, 43(3), 269–274, 2001.

Ber, Viktor. A Greek comedy for the Persian exile, Communio Viatorum, 43(3), 267–269, 2001.

Ber, Viktor. O neuchopitelnosti deuteronomistů, Teologická reflexe, 6(2), 180–183, 2000.

Ber, Viktor. Zprávy o válečných taženích, Teologická reflexe, 6(1), 72–74, 2000.

 

Odborné přednášky:

Ber, Viktor. Can history of ancient Israel and Judah still be taught? Why keep it in a curriculum of a theological school, přednáška prezentovaná 25. července 2007 v rámci SBL International Meeting ve Vídni, 2007.

 

Ostatní:

Ber, Viktor. Dobyvatelé pozapomenuté archy (2. Samuelova 6), Brána, (5–6), 24–25, 2009.

Ber, Viktor. Synové božští, dcery lidské: stvůry a soud v Genesis 6,1– 4, Brána, (1), 24–25, 2009.

Ber, Viktor. NZ velikonoce na pozadí SZ, Bratrská rodina, (3), 20–21, 3 2002.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Církev a komunita
  • Konverze - základní křesťanská zkušenost
  • Liturgika - Bohoslužba sjednocující či rozdělující
  • Odpuštění a smíření v teologii a pastoraci
  • Starý zákon a křesťané
  • Strategické plánování rozvoje ETS
  • Učebnice dobového pozadí Starého zákona