Library

The ETS library is open to the public. It serves students and faculty of the seminary as well as the professional and general public.
The library collection is available online: ets.jabok.cuni.cz.

Information about the ETS library
 • The library belongs to the network of publicly accessible libraries.
 • The library’s sigla is: ABG450, registration number with the Ministry of Culture: 6609/2018.
 • The operator of the library is the Evangelical Theological Seminary, VOŠ.
 • IČO: 41690184
 • Postal address: Knihovna ETS, Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
 • Librarian Contact: Tel.: +420 281 927 137, Mobil: +420 607 642 729
Opening Hours during the school year:

Wednesday: 9:30am-5:00pm
Friday: 9:30am-5:00pm
Saturday: 9:00am-4:00pm (Except for June 10, closed due to exams)

The library has limited opening hours during holidays
The library will be closed from July 12 - 26, 2023 for the summer holiday season.

Library equipment

 • On-line library catalogue Evergreen
 • On-line account for registered users
 • On-line availability and reservation of books
 • Overview of the number of books borrowed and the return date
 • The library’s collection consists of approximately 19,000 volumes
 • Language composition: approx. 30% Czech, 35% English and 35% German
 • The library is continuously updated with new books
 • There are three computers for catalogue and internet access
 • A photocopier and scanner are available
 • A ring-binding machine is available

Library Membership

A person over the age of eighteen may become a member of the library by presenting a valid ID, submitting a completed application form and paying the registration fee (50 CZK for one year). The librarian will issue the member with a Library Card, which the member will use to prove his/her identity when communicating with the library. The registered member is obliged to notify the library immediately of any changes in personal data. The Library Card is non-transferable and the holder is fully responsible for any misuse. Registration is valid for 12 calendar months; it is extended by paying the registration fee.

If the Library Card is lost, the member shall immediately report the loss to the ETS Library in his/her own interest. The library will charge a handling fee for a new card. If the card is lost repeatedly, the library has the right to refuse to provide further services and to cancel the member’s registration.

ETS Library user groups:

 • Students of ETS
 • Employees of ETS
 • External users

Detailed rules are set out in the ETS Library Lending Regulations (document is in Czech language only).

Visitors to the library are required to wear a mask when quarantine measures are in effect.

Library Catalog Evergreen

The library card contains a card number (barcode) and PIN for access to the online catalogue. You can log in via the link ets.jabok.cuni.cz.

 • The SEARCH window searches for authors and books. When you enter an author, a list of all books by that author is displayed.
 • The MY ACCOUNT link displays the reader’s personal details and the books borrowed after entering the card number and PIN.
 • The date of borrowing and returning the book is given in the format month/date/year.
Changing your password

If you haven’t set a password yet or have lost your password, you can set one yourself. On the catalogue login page, click on the ‘Forgot your password?’

Fill in the username you have set up in the catalogue. If you don’t have a username, enter the barcode of your library card and click the Confirm button (see nápověda k obnovení hesla).

If you did not receive an email with a link to change your password:

 • You entered your username or barcode incorrectly or entered it in the wrong field (enter usernames such as “honza1” in the username field, enter your ID barcode in the barcode field)
 • You have the wrong email address in your reader account, or you didn’t enter it at all
 • The message is in spam or your inbox is full

If you do not receive an email with password reset information within an hour or if you do not remember your username or barcode, you can contact the librarian by phone at 604 529 440. We will provide you with your username so you can set your password yourself, or try to resolve any other issues.

Lectures from ETS Prague

Lectures from ETS Prague from 2003 - 2008

 • Lectures are in English with simultaneous translation into Czech.
 • The lectures in mp3 format are available for download and listening below and are gradually being added.
 • They are free to download from the website http : www.reformace.cz/obsah/prednasky-z-ets-praha

I. TESALONICKÝM:

Pastor Scott Gilchrist nás provází touto epištolou krok za krokem a odhaluje nám, jaké měl apoštol Pavel hluboké city ke svým ovečkám (1. Tes. 2:8). Jedná se o Pavlův první dopis napsaný zhruba 20 let po Kristově vzkříšení a upíná naši pozornost na Kristův druhý příchod. Čas: přibližně 15 hod

CÍRKEVNÍ DĚJINY (Východní a Střední Evropa 19. a 20. st.):

Dr. Meic Pearse je profesorem církevních dějin na London Bible College. V této své přednášce se skvělým způsobem vyrovnává s tímto téměř neprobádaným obdobím dějin církve. Meic se věnuje např. tématům křesťané v Sovětském svazu nebo církev v době nacismu. Pro nás středoevropany jsou získané poznatky o to cennější. Čas: přibližně 15 hod

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A SMLOUVY, STARÝ ZÁKON:

Tato přednáška je nabízena na dvou CD. Profesor Starého Zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu, Florida Dr. Richard Pratt je zkušený a velmi znalý biblický teolog. Přináší kvalitní vyučování a nové podněty. Zabývá se Božími smlouvami s Adamem, Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem a Ježíšem Kristem a jak Bůh skrze ně spravuje svoje království zde na zemi. Jak tento pohled na Boží království ovlivní tvůj život? Čas: přibližně 30 hod

ŽIVOT KRÁLE DAVIDA:

Ronnie Stevens sloužil řadu let jako kazatel velkého sboru First Evangelical Church v Memphisu (Tennesee, USA). Nyní ho Bůh povolal ke službě pastora mezinárodního sboru v Budapešti. Ronie  nás provází životem tohoto ojedinělého muže biblických dějin. Vidíme Davida v jeho nejsvětlejších okamžicích jeho života, ale také v jeho nejhlubší bídě. David je mužem podle Božího srdce. Proč si ale Bůh vybral právě tohoto pastevečka a proč v něm má zalíbení? Toto vyučování nám odhaluje Boží charakter. Čas: přibližně 15 hod

LIST EFEZSKÝM:

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church (www.swbible.org), káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. V Listu Efezským nám odkrývá Hospodinův věčný záměr s církví. Výklad je věnován každému verši. Čas: přibližně 15 hod

BIBLICKÁ TEOLOGIE:

Dr. Richard C. Gamble, profesor systematické teologie na Reformed Theological Seminary v Orlandu, (Florida, USA), je mezinárodně uznávaným odborníkem na Kalvínovu teologii. Bratr Gamble se jednotlivě věnuje tématům: Doktrína o Bohu, Doktrína o Písmu, Doktrína o člověku, Doktrína o Kristu. Čas: přibližně 30 hod

BIBLICKÉ STARŠOVSTVÍ:

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě (www.eastsidecommunity.org), který je součástí Evangelical Free Church of America. Tento obdarovaný učitel na základě Písma ukazuje, jaké má být fungující staršovstvo. Svými biblickými znalostmi a zkušenostmi z praxe nabízí mnoho důležitých podnětů, které může využít každý služebník církve. Čas: přibližně 15 hod

TEOLOGIE NOVÉHO ZÁKONA:

Dr. Reggie M. Kidd je profesorem Nového zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu (Florida, USA). Ve svém vyučování na tomto CD se věnuje teologii v epištolách Galatským, I. Korintským a I. a II. Tesalonickým. Čas: přibližně 20 hod 

DĚJINY CÍRKVE-PŘEHLED:

Profesor církevních dějin na Reformed Theological Seminary z Orlanda, USA Dr. Frank James Ph.D. velmi živým způsobem uvádí do dějin křesťanské církve. Věnuje se mimo jiné tématům rané církve ve starověku, osobě Augustina, papežství, reformaci (Luther, Kalvín) dále křesťanským hnutím novověku (Velké probuzení v USA v 19. st. a evangelikalismu). Přednášku zakončuje výhledem na vývoj církve v budoucnosti. Čas: přibližně 20 hod

GENESIS:

Pastor Ronnie Stevens nás provádí touto jedinečnou knihou Starého Zákona. Společně jsme vtahováni do Božího díla stvoření v Gn 1-3, vidíme krásu Božího díla a hrůzu lidského pádu. Je to však znovu Bůh, kdo zaslibuje vysvobození (Gn 3:15). Vyvrcholení celé knihy se odehrává v kapitole 22. Strhující je též příběh Jákobova syna Josefa. Čas: přibližně 20 hod

VÝKLAD EPIŠTOLY ŘÍMANŮM:

Dr. William Barcley je profesorem Nového Zákona. Před příchodem do RTS (Reformed Theological Seminary) učil sedmnáct let na Gordon College, kde se věnoval širokému spektru předmětů. Především se ale zabývá Pavlovými epištolami. Také pořádá kurzy řečtiny, hebrejštiny, exegeze, hermeneutiky, apologetiky a biblické etiky. Čas: přibližně 20 hod

DĚJINY DOGMATU:

Dr. Donald Fortson je profesorem praktické teologie. Don je ustanovený pastor Evangelical Presbyterian Church a ze své praxe přináší studentům mnohé zkušenosti. Učí také kurzy církevních dějin a praktické teologie. V této přednášce se věnuje základním křesťanským doktrínám a jejich vývoji během staletí. Čas: přibližně 30 hod

LUKÁŠOVO EVANGELIUM:

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church, káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. Ve svém výkladu Lukášova evangelia nás provádí touto knihou verš po verši a odhaluje nám její záměr. Čas: přibližně 20 hod

HISTORIE FILOSOFIE A KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ:

Profesor Michael Payne nás uvádí do oblasti filosofické reflexe. Zvláštní péče je věnována vztahu, ve kterém filosofie stojí vůči teologickým a biblickým studiím. Společně se zabýváme tématy: Křesťanský světonázor, Předsokratovští filosofové, Platón, Aristoteles, Raná moderna, Pozdní moderna a Postmoderna. Kurz nepředpokládá větší předchozí znalosti v oboru. Čas: přibližně 30 hod

LIST JAKUBŮV:

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě, který je součástí Evangelical Free Church of America. Rick nás provádí touto epištolou verš po verši a odhaluje nám její význam. Čas: přibližně 20 hod

STVOŘENÍ A SMLOUVY VE SZ:

Profesor SZ Hector Morrison na Highland Theological College ve Skotsku se zabývá těmito tématy z pohledu biblické teologie. Nabízí možné paralely mezi stvořením světa a existencí chrámu ve SZ. Je možné vnímat svět jako Boží chrám, kde je Bůh uctíván? Téma smlouvy nám ukazuje Boží věrnost, závazek a lásku k jeho lidu. Čas: přibližně 30 hod

JANOVO EVANGELIUM:

Pastor Ronnie Stevens nás provádí tímto jedinečným evangeliem pasáž po pasáži a odhaluje nám Boží lásku zjevenou v osobě Božího syna Ježíše Krista. Proč byl právě učedník Jan tak blízko svému Pánu? Na tuto a další otázky najdeme odpověď v tomto výkladu Janova evangelia. Čas: přibližně 20 hod

KÁZÁNÍ NA HOŘE:

Pastor Dr. James Young z Germantown ve státě Tennesee je zkušeným kazatelem již přes třicet let své bohaté pastýřské služby. V Kázání na hoře nám ukazuje, jaké jsou zákony Božího království, jehož občanem se stává každý věřící křesťan. Podrobněji se zabývá tématy blahoslavenství, soli a světla, naplněním Zákona, principu dávání a odpouštění, zlatého pravidla aj. Místy až burácející projev tohoto kazatele přivede k zamyšlení snad každého posluchače. Čas: přibližně 20 hod

VÝKLADOVÉ POZNÁMKY ČESKÝCH BRATŘÍ KE KRALICKÉ BIBLI:

Jedná se o jedinečnou nabídku výkladových poznámek českých bratří k celému Novému Zákonu z roku 1601. Toto literární dílo je velikým duchovním i historickým dědictvím českého národa. Text je ve formátu pdf. ŽIVOT APOŠTOLA PETRA:

Pastor Scott Gilchrist nás provází životem tohoto ojedinělého Božího služebníka a zároveň vykládá verš po verši I. Petrovu epištolu. Vidíme Petra v jeho lidské slabosti, ale také v jeho proměněném charakteru. I. Petrova, také nazývanou epištolou naděje, se věnuje mimo jiné tématům utrpení (2:21, 3:14), Boží spravedlnosti (1:17), naděje (5:10) a Kristova vykupitelského díla (3:18). Čas: přibližně 20 hod

SKUTKY:

Pastor Ronnie Stevens z mezinárodního sboru v Budapešti (www.danubechurch.org) se ve svém výkladu knihy Skutků zaměřuje na nejvýznamnější oddíly tohoto spisu, jako jsou vznik církve, vylití Ducha Svatého a jeho role, rozšiřování evangelia, růst církve, pronásledování a další. Čas: přibližně 20 hod

JANOVSKÁ LITERATURA:

Profesor NZ Dr. D. A. Carson z Trinity Evangelical Divinity School v Chicagu, stát Illinois se ve svém vyučování zaměřil na hlavní témata biblických knih, jejichž autorství je připisováno apoštolu Janovi, tedy Janovo ev., Janovy epištoly a Zjevení. Mimo jiné se věnuje tématům prologu z úvodu Janova ev., významu historičnosti Ježíšovy postavy pro křesťanskou víru, výrokům „já jsem“, tématu nového narození, různým způsobům Boží lásky, uctívání, usmíření, Kristovy smrti, jistotě spasení a dalším. 

Čas: přibližně 30 hod

LIST OF BOOKS FOR SALE FROM ETS:

Book orders can be sent to: knihovna@etspraha.cz

Indicate in the order form: book title, author, number of copies, your name, phone, email, address.

 • Ján Liguš : Apostolikům v teologii a Bibli - 30 Kč
 • Donald Senior : Biblické základy misie - 200 Kč
 • Louis Berkhof : Dějiny dogmatu - 200 kč
 • Miloslav Jech : Dějiny křesťanské církve - 100 Kč
 • Pavel Černý : Dynamika života církve - 100 Kč
 • Jim Petersen : Evangelizace jako způsob života - 52 Kč
 • G. Fee a D. Stuart : Jak číst Bibli s porozuměním ? - 195 Kč
 • Ekumen. rada církve : Křesťanské církve v Československu - 30 Kč
 • Melody a Richard Briggs : Living God - 100 Kč
 • Miloslav Jech : Pátrání po církvi - 240 Kč
 • J.R.W. Stott : Portrét kazatele - 39 Kč
 • Bruce Milne : Skúmanie pravdy - 79 Kč
 • SET – EF 1/1999 : Kanon Starého a Nového zákona - 50 Kč
 • SET – EF 2/2000 : Eschatologie - 50 Kč
 • SET – EF 3/2002 : Hermeneutika - 50 Kč
 • Evanjelikálny teologický časopis 1/2004 - 50 Kč
 • S. J. Schultz : Starý zákon mluví - 100 Kč
 • ERC : Sto let ve službách evangelia - 200 Kč
 • Slovník znaků křesťanskýh pojmů - 50 Kč
 • Pavel Černý : Teologie a praxe služby pastýře - 200 Kč
 • Ladda, Taschner : Teologie NZ - 100 Kč
 • P.Černý : Teologie a praxe služby pastýře - 200 Kč
 • Bill Hull : Učednický model církve - 57 Kč
 • Jerry Bridges : Úsilí o svatost : 50 Kč
 • G. Hörster : Úvod do Nového zákona - 100 Kč
 • D.A. Carson : Úvod do Nového zákona - 990 Kč
 • Miroslav Herián : Věříme a vyznáváme - 100 Kč
 • Jerry Bridges : Zbožnost v praxi - 50 Kč
 • Slavomír Krúpa : CD : Základy sociální práci - 270 Kč
 • Gene A. Getz : Vzajemný duchovní růst - 50 Kč
 • Gene A. Getz : Zaostřeno na církev - 150 Kč
 • Teologia vitae :
  • 2008/2 : Bohoslužba církve - 50 Kč
  • 2009/1 : Odkaz reformace církvi a současnosti - 50 Kč
  • 2009/2 : Nové české překlady Bible - 50 Kč
  • 2010/1 : Spiritualita v materialním světě - 50 Kč
  • 2010/2 : Teologie obracení - 50 kč
  • 2011/1 : Život a konverze - 50 Kč
  • 2011-14/2 : Lausannské hnuti 1974, 1989, 2010 - 50 kč
  • 2015/1 : Církev a uzdravovaní - 50 kč
  • 2015 /2 : Vyučování v církvi - 50 Kč
  • 2016/ 1-2 : Luther dnes - 50 kč
  • 2017/1 : Kalvin dnes - 130 Kč
  • 2017/2 : Křesťanská škola - 130 Kč