doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

Je členem Sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Od svých studií na Univerzitě Hradec Králové se odborně zabývá dějinami středověku, zejména problematikou zabezpečení míru ve společnosti, českou reformací, husitstvím a dějinami šlechty. Roku 2020 byl jmenován docentem v oboru České dějiny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (název habilitační práce: Mír a násilí v kontextu proměn společenského řádu pozdně středověkých Čech). Absolvoval řadu zahraničních stáží a byl zapojen do řešení tuzemských i mezinárodních projektů. Pracuje jako akademický pracovník na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na ETS vyučuje od roku 2022.

Akademický profil

Výběr z publikační činnosti

  • Beran, Zdeněk, Security in the Late Medieval Bohemia: Vengeance in Norm and Practice, in: Das Recht in die eigene Hand nehmen? Rechtliche, soziale und theologische Diskurse über Selbstjustiz und Rache, Baden-Baden: Nomos, 2021, s. 79–99.

  • Beran, Zdeněk, Gender, Religion and Nobility in Hussite Bohemia, in: Gewalt, Krieg und Geschlecht im Mittelalter, Berlin: Peter Lang, 2020, s. 139–154.

  • Beran, Zdeněk, České královny a královská věnná města v pohusitské době (1436–1526), Mediaevalia historica Bohemica 22, 2019, č. 2, s. 119–150.

  • Beran, Zdeněk, Gesellschaftliche Ordnung und Gewalt am östlichen Rande des römisch-deutschen Reiches: Landfrieden in Böhmen, Mähren und in Österreich im Vergleich (1396–1464), Bohemia 58, 2018, s. 310–323.

  • Beran, Zdeněk, Moc a bezmoc šlechtičen v husitských Čechách, Studia Mediaevalia Bohemica 9, 2017, s. 47–69.

  • Beran, Zdeněk, Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty, Český časopis historický 115, 2017, s. 319–345.

  • Beran, Zdeněk, Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti, České Budějovice: Veduta, 2014.

Vyučované předměty

Člen katedry