Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Tomáš W. Pavlíček je historikem, archivářem a hudebníkem. Po absolvování oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2008) pokračoval ve studiu náboženských dějin. Doktorát v režimu dvojího vedení (co-tutelle) obhájil v roce (2015) v Praze (české moderní dějiny) a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově (dějiny středovýchodní Evropy / katolická teologie). Disertační práci posléze publikoval knižně pod titulem Výchova kněží v Čechách.

Odborně se zabývá dějinami vědy a kulturními dějinami střední Evropy 19. a 20. století, náboženskými a církevními dějinami, dějinami pojmů (např. sekularizace, konverze, povolání, identita, generace).

Působí jako vědecký pracovník v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a externě přednáší polské dějiny na Katedře středoevropských studií FF UK. Spolupracuje s badatelskými pracovišti a archivy v Polsku, Německu a Rakousku. V letech 2009–2018 byl členem mezinárodního doktorského kolegia „Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts“ (München – Praha – Poznań – Fribourg). Jako řešitel anebo člen týmů se pravidelně podílí na řešení grantových projektů (GAČR, GAUK, Strategie AV 21), výzkumu církevních dějin (mj. dějiny Církve bratrské) a církevní hudby a hudební kultury v českých zemích.

Od roku 2019 je jedním z hodnotitelů výsledků VaVaI a členem hodnotícího panelu GAČR č. 401 (Filozofie – teologie – religionistika).

Celý život se aktivně věnuje zpěvu, hudbě a liturgice, instrumentalista v různých kapelách (Lucy4Music). Dříve působil jako dirigent anebo sbormistr (Slovenský Continental singers). V letech 2004–2017 organizoval ekumenické konference Vitaminová bomba určené pro chváliče a křesťanské umělce.

Na ETS vyučuje od roku 2008, zejména oblast církevních dějin a liturgiky.

Výběr z publikační činnosti:

 • HANYŠ, Milan – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Fakulta humanitních studií UK, 2019.
 • FASORA, Lukáš – KUNŠTÁT, Miroslav – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha: Academia, 2018.
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation, Prace Historyczne 145, 2018, 1, s. 43–66.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), Praha: Academia, 2017.
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu. Fotografie českého geografa J. V. Daneše, Český lid 104, 2017, 4, s. 495–511.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionierung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Tschechien und Bayern. Gegenüberstelungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum, 2016, s. 169–184.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice, Právněhistorické studie 45, 2015, 1, s. 127–137.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. poloviny 19. století, in: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, ed. Miloš Havelka, Praha, Pavel Mervart 2012, s. 211–259.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století, Střed/Centre 3, 2011, 1, s. 9–38.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské kultury a význam pojmu konverze v zemích střední Evropy s ohlédnutím na uplynulé půldruhé století (1861–2011), Theologia vitae 4, 2011, 1, s. 41–67.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století, in: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Eds. Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem, Albis international 2010, s. 160–180.
 • HLAVAČKA, Milan – POKORNÁ, Magdaléna – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Praha, Historický ústav 2010.

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Konverze - základní křesťanská zkušenost