Psychologie osobnosti 2

Studentům bude předloženo psychologické pojetí osobnosti s důrazem na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka, důraz bude kladen na jedinečnost a výlučnost každého jedince. Studenti budou seznámeni se základními poznatky o struktuře a dynamice osobnosti včetně charakteristiky náročných životních situací (deprivace, frustrace, psychického konfliktu a stresu). Studentům budou předložena vybraná teoretická pojetí osobnosti. Teoretické poznatky budou vysvětleny formou přednášek, následně aplikovány v konkrétních situacích a praktických cvičeních, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studentů a jejich prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět je úzce provázán s předmětem Základy psychopatologie a tvoří teoretický rámec pro vymezení normality osobnosti.

Student by si měl osvojit základní způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, uvést ve vztah biologickou,psychosociální a duchovní stránku člověka, provést kritiku vybraných teorií osobnosti, aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe. Předmět by měl přispět k vlastní osobnostní sebereflexi a autoregulaci, poskytnout studentům základní rámec pro chápání druhých lidí a předložit podněty pro další tvořivé a samostatné myšlení.

  • Balcar,K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN, 1983
  • Drapela: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál, 1997
  • Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press, 1993
  • Nakonečný M.: Psychologie osobnosti. Praha, Scriptum FF UK, 1972