Sociální práce s truchlícími 2023

Předmět seznamuje s problematikou truchlení v kontextu sociální práce.

Okruhy témat:

 • Úvod do kontextu truchlení jako součásti životní situace
 • Teorie truchlení: koncepce postavené na odpracování truchlení (Grief Work), Freudovo dělení truchlení a deprese, stádia Kübler-Ross, Bowlby a vztahová vazba
 • Teorie truchlení: Úkolové pojetí truchlení (Worden)
 • Teorie truchlení: range of response to loss (Machin) a její využití v kontextu sociální práce, dual process model a jeho využití v sociální práci
 • Metody využitelné pro sociální práci s truchlením
 • Dávky v situaci úmrtí blízké osoby – nejen pohřebné a důchody, ale také ostatní dávky, které mohou souviset se změnami životní situace jedince / rodiny
 • Síť pomoci pro truchlící osoby a casework – sociální pracovník jako case-worker klienta v kontextu truchlení
 • Kazuistický seminář: navazování vztahu a mapování s klientem, který truchlí – nácviky a rozbory konkrétních klientských situací
 • Kazuistický seminář: Posouzení truchlení z hlediska prototypických reakcí – nácviky a rozbory konkrétních klientských situací
 • Kazuistický seminář: Podpora v průběhu truchlení, určení potřeb klientů – nácviky a rozbory konkrétních klientských situací
 • Kazuistický seminář: komplikace v průběhu truchlení – nácviky a rozbory konkrétních klientských situací
 • Kazuistický seminář: diskutování spirituální roviny truchlení, identifikace potenciální spolupráce v této oblasti – nácviky a rozbory konkrétních klientských situací

Název anglicky:

Social Work with Grief

Cíle:

Obecný cíl tohoto modulu jsou formulovány následovně: Porozumět konceptuálnímu vymezení truchlení a na něj navazujících způsobů práce v kontextu realizace sociální práce.

Postoje:

 • Student akceptuje smrt jako součást života
 • Student akceptuje různorodost potřeba a projevů truchlení

Znalosti:

 • Student umí definovat rozdíly mezi anglickými termíny „grief“, „mourning“ a „bereavement“ a tím reflektovat různé úrovně dopadu zažitého úmrtí blízké osoby
 • Student zná základní koncepce tzv. grief work
 • Student umí popsat fáze definované E. Kübler Ross
 • Student umí popsat úkoly definované v rámci truchlení Wordnem
 • Student umí definovat základní prvky RRL modelu
 • Student umí definovat základní prvky Dual process modelu

Dovednosti:

 • Student dovede vést rozhovor s pozůstalým o podobě truchlení
 • Student dovede identifikovat potenciální rizikové faktory v rámci podoby truchlení (RRL model, zahlcení u DPM)
 • Student umí aplikovat pohled úkolového modelu v kontextu sociální práce

Metoda výuky:

 • Přednáška
 • Diskuse ve skupině
 • Práce ve trojicích
 • Nácvik ve dvojicích s následnou reflexí

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Ten je udělen na základě aktivní účasti na hodinách, vypracování písemné kazuistiky popisující situaci klienta, který prožívá truchlení, a navrhované postupy práce z hlediska caseworku.

Primární literatura:

 • Kaňák, J., Možné metody práce s průběhem truchlení u dospělých v profesionálním pojetí sociální práce s jednotlivcem, Sociální práce / Sociálna práca, 3 (2021), 69-88
 • Kaňák, J., Stretti, S., Racková, B., Truchlení jako komplexní síť předběžná formulace konceptu, Paliativní medicína, 2 (2021), 67-74
 • Machin, L., Workin with Loss and Grief: A Theoretical and Practical approach, London: SAGE, 2013
 • Stroebe, M., Schut, H., Overload A Missing Link in the Dual Process Model, OMEGA, (2016), 96-109
 • Stroebe, M., Schut, H., The Dual Process Model of Coping with Bereavement A Decade on, OMEGA 4(2010), 273-289
 • Shear, M., K., 2015. Complicated Grief, The New England Journal of Medicine, 2(2015), 153-160
 • Špaténková, N., Poradenství pro pozůstalé, Praha: Grada, 2008
 • Worden, W., J., Grief Counselling and Grief Therapy, New York: Springer, 2009