Pastorační dovednosti 2023 2

Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující teologicko-antropologické a psychosociální základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby.

Rámcový rozpis učiva:

 • teologicko-antropologické základy komunikace
 • základní koncepty komunikace
 • neverbální komunikace, emoce
 • verbální komunikace, sebepojetí a sebevyjádření, základní pravidla komunikace
 • aktivní naslouchání, analýza slovní komunikace, empatie, zpětná vazba
 • komunikační styly
 • základní pastorační dovednosti
 • proces rozhovoru
 • modely vedení rozhovoru a jejich aplikace
 • specifika krizových rozhovorů

Název anglicky:

Counseling Skills

Cíle:

Student po úspěšném absolvování předmětu:

 • rozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat
 • prokáže schopnost reflexe, sebereflexe a sebe-evaluace
 • dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle
 • prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky
 • teoreticky zná několik modelů procesu rozhovoru a na jejich základě se dokáže zorientovat v procesu konkrétního rozhovoru a dokáže ho konceptualizovat z několika různých pohledů.
 • dokáže aplikovat alespoň dva z modelů při vedení rozhovorů
 • dovede lépe vést rozhovory včetně iniciování rozhovoru, dojednávání zakázky, aktivního a empatického naslouchání a dávání odezev, stanovení témat a problému, uvědomování si svých zodpovědností a svých limit a další
 • prokáže schopnost nechat se formovat v oblasti základních postojů, jako je úcta a vědomí důstojnosti každého člověka, hodnotová orientace, etické uvědomění, sociální cítění, osobní spiritualita a rozvoj charakteru

Metoda výuky:

Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby.

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovanými zápočty na základě následujících výstupů:

 • praktická cvičení a aktivita během výuky (10%)
 • četba (10%)
 • průběžné testy ověřující znalost základních pojmů předmětu (20%)
 • osobní reflexe a domácí cvičení (20%)
 • audionahrávky rozhovorů a jejich zpracování (40%)

Klasifikace v 1. semestru vychází z hodnocení průběžných testů, osobních reflexí, audionahrávky rozhovoru a jeho zpracování, reflexe četby a aktivity studentů při cvičení v hodinách. Klasifikace v 2. semestru vychází z hodnocení osobních reflexí, domácích cvičení, vedení a zpracování rozhovorů, četby a aktivity studentů při hodinách.

Benner, D., Strategic pastoral counseling, Grand Rapids: Baker Book House, 1992 - Carkhuff, R. R., Benoid, D., The Art of Helping, 10. ed., Amherst, MA: HRD Press, 2019 - Carkhuff, R. R., The Student Workbook for The Art of Helping, 9. ed, Amherst, MA: HRD Press, 2009 - Egan, G., The Skilled Helper. A Problem-Managment Approach to Helping, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1998 - Křivohlavý, J., Povídej – naslouchám, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2010 - McMinn, M., Sin and Grace in Christian Counseling, Madison, WI:IVP, 2008 - Miller, S., Miller, P., Nunnally, E., Wackman, D., Talking and listening together, Colorado Interpersonal Communications program, 1999 - Powlison, D., Seeing with New Eyes, Phillipsburg, NJ: PkR Publishing Com, 2003 (vybrané ka1pitoly) - Powlison, D., Speaking truth in love. Counsel in Comunity, Greensboro, NC: New Growth Press, 2005 (vybrané kapitoly) - Timuĺák, L., Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Integrativní rámec, 2. vyd., Praha: Portál, 2014 - Thun, F. S., Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání, Praha: Grada, 2005 - Tripp, P. D., Nástroj v Božích rukou, Praha: Návrat domů, 2002