Praktická eklesiologie

Předmět reflektuje na základě Bible a církevní tradice pojetí církve jako eschatologické skutečnosti, projevující se v současných církevních útvarech. Varuje praktickou teologii na jedné straně před přílišným aktivismem, na druhé straně před pasivitou a mentalitou ghetta. Zabývá vnitřní dynamikou církve, porovnáváním eklesiologických modelů, formami církevního zřízení, problémy ekumenické práce a pojetím jednoty a plurality v církvi.

Student má být schopen rozeznat biblické principy od proměnlivých kulturních forem v životě, službě a v poslání křesťanské církve. Zároveň je rozvíjena orientace v biblickém pochopení a úloze církve, v jednotlivých církevních modelech (morfologie církve) i v současné problematice života církve. Praktická eklesiologie vede k rozeznávání náplně jednotlivých církevních úřadů a služeb, učí rozeznávat věci podstatné a okrajové a vede hlubšímu pochopení a srovnání jednotlivých církevních tradic.

Studenti jsou hodnoceni na základě vypracované eseje na zadané téma o rozsahu minimálně 1000 slov a na základě závěrečného testu, který zahrnuje otázky ze všech oblastí probraného učiva.

  • CLOWNEY, E. P.: The Church: Contours of Christian Theology. IVP, Downers Grove 1995
  • ČERNÝ, P.: Dynamika života církve: Poznámky k praktické eklesiologii. Studijní texty ETS, Oliva, Praha 1998
  • FILIPI, P.: Církev a církve. CDK, Brno 2000 GETZ, G.A.: Zaostřeno na církev. Biblos, Třinec 1995
  • SMOLÍK, J.: Kristus a jeho lid: Praktická eklesiologie. OIKOYMENH, Praha 1997
  • STRAUCH, A.: Biblical Eldership. Colorado, USA, 1988 2nd edition (česky: Biblické staršovství. Tandem, Ostrava 1999)
  • Warren, R.: Cílevědomá církev: Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru, Návrat domů, Praha, 2005