Úvod do psychologie

Studentům bude vymezen předmět psychologie a obecné psychologické poznatky o podstatě duševního života člověka.Důraz bude kladen na systémovou povahu psychologie, na provázanost jednotlivých psychických jevů a interakční povahu psychiky,tj.na úzkou souvislost psychiky s jevy fyziologickými, společenskými a spirituálními.Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, které budou doplněny praktickými cvičeními s následnou diskusí.Předmět poskytuje výchozí teoretické poznatky pro všechny ostatní psychologické discipliny.Zvláštní důraz bude kladen na dialog mezi psychologií a teologií.

Student by si měl rozšířit znalosti základních psychologických pojmů a psychologické terminologie, získat přehled o psychologické metodologii, měl by umět pohlížet na člověka v jeho interindividuálních zvláštnostech a dokázat přemýšlet o konkrétním lidském chování a prožívání z hlediska jednotlivých determinant duševního života včetně roviny spirituální.Student by se měl naučit samostatně studovat odbornou literaturu,zaujmout kritický postoj k předkládaným poznatkům, umět rozlišit poznatky popisné a poznatky vysvětlující a aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétního jedince.

Přečtení odborné psychologické publikace dle vlastního výběru a sepsání reflexe na přečteny text.

  • Atkinsonová R.L., Atkinson R.C. Psychologie, Práh, Praha, 1996
  • Janoušek,Hoskovec. Psychologický výkladový atlas, Praha, Academia, 1993
  • Hartl. Psychologický slovník, Praha, nakladatelství Budka, 1994
  • Nakonečný. Encyklopedie současné psychologie, SPN, Praha, 1997