Sociální práce: teorie a metody 1

Předmět „Sociální práce: teorie a metody” je důležitou učební látkou v sociální práci. Představuje sociální práci jako samostatný, stále se rozvíjející vědecký obor. Nabízí studentům nové pohledy, východiska a paradigmata poznáváním interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostí sociální práce s aplikovanou teologii, právem, etikou, psychologickými vědeckými disciplinami, sociologií, sociální politikou, pedagogikou. Poznávání uvedených souvislostí v konečném důsledku pomáhá studentovi poznávat specifiku předmětu sociální práce. Při teoretickém vymezení předmětu sociální práce je jeho neoddělitelnou součástí vést studenty k porozumění a osvojení metod sociální práce, a to v návaznosti na sociologické a psychologické teorie, v návaznosti k potřebám cílových skupin lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, a konečně k nárokům, které tyto přístupy kladou na profesní etiku a profesionalitu sociálního pracovníka. Student se učí identifikovat se s profesí sociální práce.

Cílem předmětu je vést studenty k objasnění a vymezení terminologie, poslání, metod a cílů sociální práce přes a) historické – dějinné souvislosti k současným koncepcím sociální práce. (Student bude v těchto souvislostech veden k tomu, aby dokázal formulovat příčiny a důsledky dynamického rozvoje a změn sociální práce a podíl těchto změn na postojích sociálních pracovníků k jejich příjemcům.), b) interdisciplinární a mezipředmětové vztahy, c) porozumění, členění a diferenciaci teorií, které mají souvislost se sociální prací, d) formulaci a aplikaci metod sociální práce v případové práci, práci se skupinou, práci s dětmi a s rodinou, komunální práci, analýze a uspokojení potřeb občanů v obcích, krajích, e) osobnostní a odborné nároky kladené na sociálního pracovníka. Specificky se budeme zaobírat problematikou teorie a metod kvality a dobré praxe (aplikace) sociální práce. Student umí vymezit, co je sociální práce, jaké jsou její cíle a význam, získá přehled o vývoji sociální práce a vzdělávání v sociální práci, zná její hlavní etické principy, teoretické perspektivy, přístupy a modely - psychodynamické, behaviorální, humanistické a existenciální směry, sociálně-psychologický přístup, sociologické teorie, realitní terapii, systémové teorie, antiopresivní přístupy. Zná hlavní teorie a metody sociální práce s jednotlivcem, se skupinou, s rodinou, s komunitou, základní principy krizové intervence, aktuální trendy teorií a metod sociální práce. Dovede aplikovat hlavní principy etiky sociální práce při jejím výkonu, vytvořit, rozvíjet a ukončit vztahy s klienty na základě akceptace a vzájemné spolupráce. Je schopen účelně využívat prostředků verbální a neverbální komunikace. Umí vést rozhovor s klientem a posoudit jeho sociální situaci, zvolit vhodný způsob sociální intervence a zpracovat sociální záznam o klientovi. Je schopen aplikovat způsoby práce s jednotlivcem, se skupinou, s rodinou a komunitou, umí vést základní spisovou dokumentaci o klientovi.

Hlavní výstupy tohoto kurzu jsou esej na základní téma z oboru sociální práce (část I), případová práce z oblasti sociálního poradenství obsahující práci s klientem (část II), studie z teorie sociální práce (část III) a dvě zkoušky (jedna písemná a jedna ústní) ze zadaného okruhu otázek (část IV).

  • Arzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994.
  • Booth, T. Better lives, Sheffield, Joint Unit for social services research, 1990.
  • Mappes, T. A.; Zembaty, J. S. Social ethics: Morality and social Policy, USA, 1977
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O.: Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003
  • Matoušek, O.: Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A.: Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Krupa, S.: Kvalita v sociálnych službách II, Košice: Grafické štúdio RPSP, 2003.