Úvod do sociální patologie

V předmětu se probírají sociální jevy, chování a jednání narušující a ohrožující sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

Cíle:

Studenti se seznámí s obecnými i specifickými charakteristikami rizikových skupin, sociálně-patologických jevů a sociálních problémů, budou vedeni k zamyšlení nad osobností jedince a nad jeho dispozicí k sociálně-patologickému chování.Poznatky získané v tomto předmětu by měly vést k lepší orientaci studentů v síti mezilidských vztahů a konfliktů a k fundovanému řešení konkrétních sociálně-psychologických problémů.Předkládané poznatky by měly být podnětem k samostatné úvaze a inspirací k tvořivé aplikaci získaných vědomostí do vlastní odborné praxe.V neposlední řadě by měly posílit psychosociální zralost studentů.

Rámcový rozpis učiva:

základní pojmy předmětu; zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace agresivita a násilí a její souvislosti; kriminalita a delikvence; šikana; extremismus a terorismus bezdomovectví; sociálně patologické jevy spojeně s prostředím rodiny, syndrom CAN; domácí násilí sebevraždy obchod s lidmi, prostituce, pornografie závislosti na psychoaktivních látkách a jejich zneužívání návykové a impulzivní poruchy; problematika sekt

Výstupy:

zpracování relevantních informací na zadaná témata: především relevantní statistiky a organizace zabývající se danou problematikou průběžné písemné testy ze základních pojmů sociální patologie aktivní účast na semináři včetně nastudování zadané literatury

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemných výstupů s přihlédnutím k účastni na semináři a zpracování literatury.

 • Čermák, I. Lidská agrese a její souvislosti, Fakta, Žďár na Sázavou 1999.
 • Drogy – otázky a odpovědi, Portál, Praha 2007.
 • Fischer, S.; Škoda, J. Sociální patologie, Grada, Praha 2009.
 • Hradečtí V. a I. Bezdomovství – extrémní vyloučení, Naděje, Praha 1996.
 • Charvát, J. Současný politický extremisimus a radikalismus, Portál, Praha 2007.
 • Kachlová J., Poláčková L., Niklová T. Management sociální práce se žáky základní školy III. Sociálně patologické jevy a sociální práce, Ostravská univerzita, Ostrava, 2005.
 • Kocourková, J., Koutek, J. Sebevražedné chování, Portál, Praha 2007.
 • Kolář, M. Bolest šikanování, Portál, Praha 2005.
 • Koukolík, F; Drtinová, J. Vzpoura deprivantů, Galén, Praha 2008.
 • Matoušek, O.; Kroftová, A. Mládež a delikvence, Portál, Praha 1998.
 • Stankowski, A. Nástin problematiky etopedie a sociální patologie, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 2004.
 • Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 2008.
 • Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2005.
 • Vykopalová H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001.