Menšiny

Předmět poskytuje studentům orientaci v problematice a specifikách etnických a národnostních menšin vyskytujících se v současnosti na území České republiky a v zemích Evropské unie. Klíčová pozornost je věnována vztahům mezi specifickými kulturami různých skupin, rozlišení mezi autoritativním, paternalistickým a partnerským pojetím těchto vztahů a odpovídajícím technikám intervence do situace menšin, dále pak aktuálním otázkám sociální práce s příslušníky menšin. V rámci předmětu studenti navštíví některou z aktivit organizace, která pracuje s  žadateli o azyl či příslušníky různých etnických menšin, aby se prakticky seznámili se sociální prací s danou cílovou skupinou.

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s pojmy a hledisky problematiky etnických a  menšinových skupin tak, aby dokázali vhodně přistupovat k otázkám, které se týkají sociální práce s příslušníky těchto skupin. Mezi tyto pojmy patří například kulturní relativismus, etnocentrismus, kulturní transmise. Pozornost bude věnována také základním pohledům na problematiku (paternalistický, autoritativní, antiopresivní přístupy) a intervenčním postupům z nich vyplývajících. Studenti budou dále seznámeni s problematikou uprchlictví a situací žadatelů o azyl v České republice. Studenti získají přehled o etnologických, kulturologických, sociologických, psychologických, historických a dalších poznatcích, který jim umožní danou problematiku reflektovat, rozvíjet pochopení své vlastní kulturní identity a kulturní identity příslušníků menšin, rozvíjet schopnost efektivní práce s tématy diverzity, uvědomit si vlastní předsudky a pracovat s nimi, rozvíjet empatii, kritické myšlení a komunikační dovednosti v souvislosti se sociální prácí s příslušníky daných skupin.

Reflexe ze čtyřhodinové návštěvy multikulturní skupiny, referát, průběžný test

  • Asbjorn, E. Nové přístupy k ochraně menšín. Bratislava, MRG, 1995.
  • Kusý, M. Evropské normy a štandardy mešinových práv. Mezinárodní otázky 3, 1993.
  • Navrátil, P. a kol.: Romové v české společnosti. Portál, Praha 2003
  • Nečas, C. Romové v České republice včera i dnes. Olomouc, 1993.
  • Průcha, J.: Interkulturní psychologie, Portál, Praha 2004
  • Říčan, P.: S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál, Praha 1998
  • Šišková, T., ed.: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, Praha 1998