Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P

Praxe studentů pastoračního zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech či v křesťanských zařízeních.

Cíle Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti postupně: Získávali informace o širokém spektru pracovišť, organizací a sborů, kde se provádí pastorační práce. Osobně se seznamovali s provozem některých z těchto zařízení, s jejich postavením, způsoby a metodami práce a s problémy, které řeší. Mohli uplatňovat získané teoretické poznatky, prakticky si vyzkoušet metody, se kterými se seznamují teoretickým studiem, a konfrontovat je s životní realitou v příslušných oblastech. Získávali zkušenosti s prací s klienty, mohli si ověřit a rozvíjet svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s klienty, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovat strategie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje. Učili se pod odborným vedením reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům pastorační práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.

Rámcový rozpis Praxe probíhá ve vybraných sborech a křesťanských zařízeních. Mezi zařízení, ve kterých studenti vykonávají praxi, patří především škála církevních zařízení - církevní sbory, diakonie a charity, dále křesťanské instituce pečující o zdravotně postižené, drogově závislé a bezdomovce, křesťanské svépomocné organizace, občanská sdružení a věznice.

Seminář: Součástí úvodní praxe je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Na začátku prvního období vedoucí praxe informuje studenty o způsobu organizace praxí a o požadavcích na udělení zápočtů. Náplň dalších hodin semináře tvoří příprava na jednotlivé praxe, hodnocení jejich průběhu, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci semináře probíhají i prezentace jednotlivých pracovišť a organizací, besedy či výjezdy. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora. Lze nabízet též individuální formu supervize.

Výstupy Účast na hodinách, stážích, písemné zpracování základních informací o navštívených či prezentovaných organizacích. Vypracování portfolia. Absolvování praxe v plném rozsahu, předložení smlouvy, osobního hodnocení studenta a hodnocení konzultanta na praxi a deníku psaného v průběhu praxe.

Způsob hodnocení Zápočet. K posuzování a hodnocení úspěšnosti v praktických dovednostech je používána soustava kompetencí v práci pastoračního pracovníka: schopnost vykonávat pastorační péči a budovat vztahy, konat misii a osobně růst. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce, služby na sboru či v jiných organizacích. Požadavkem je, aby studenti absolvovali praxi v rozsahu daným osnovami, absolvovali potřebný počet supervizí a aby si během svého studia ověřili všechny kompetence pro práci pastoračního pracovníka.

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2006.