Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P

Praxe studentů pastoračního zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech či v křesťanských zařízeních.

Cíle Cílem průběžné rozšiřující praxe je, aby studenti dále: Získávali informace o širokém spektru pracovišť, organizací a sborů, kde se provádí pastorační práce. Osobně se seznámovali s provozem některých z těchto zařízení, s jejich postavením, způsoby a metodami práce a s problémy, které řeší. Mohli uplatňovat získané teoretické poznatky, prakticky si vyzkoušet metody, se kterými se seznamují teoretickým studiem, a konfrontovat je s životní realitou v příslušných oblastech. Získávali zkušenosti s prací s klienty, mohli si ověřit a rozvíjet svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s klienty, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovat strategie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje. Učili se pod odborným vedením reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům pastorační práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje. Reflexe odborné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těchto základních dovedností a znalostí: (Cílové kompetence)

Dovednosti: Student dovede spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, nalézat situace (zakázky), se kterými přichází do supervize, pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora, pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky, být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby pro svou práci, využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi sociální práce, aktivně spolupracovat v supervizní skupině, poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize.

Znalosti: Student umí definovat, co je supervize, zná cíle, funkce, metody a formy supervize, zná etické principy supervize, má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, chápe supervizi jako součást profese pastorační práce, zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi.

Postoje: Tyto dovednosti a znalosti vedou studenta k získávání následujících postojů: Student je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, přijímá etické principy pastorační práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu.

Rámcový rozpis praxe seznámení se strukturou práce v církevních sborech a účast na sborových aktivitách misijní, evangelizační, katechetická a pastorační práce s dětmi a mládeží pastoračně-sociální práce s ohroženými, zanedbávanými, smyslově a mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami pastoračně-sociální práce s rizikovou mládeží a drogově závislými pastorační práce se snoubenci, manželskými páry a rodinami problematika rizikových, neúplných, dysfunkčních a náhradních rodin pastoračně-sociální práce s menšinami a okrajovými skupinami pastoračně-sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti pastoračně-sociální péče o seniory problematika členů jiných náboženství a sekt a jejich rodinných příslušníků

Supervizi odborné praxe vnímáme jako podporu profesního růstu studenta. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Tento standard se zaměřuje na supervizi odborné praxe poskytovanou studentům ve škole. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora.

Výstupy Účast na hodinách, stážích, písemné zpracování základních informací o navštívených či prezentovaných organizacích. Práce s portfoliem.
Absolvování praxe v plném rozsahu, předložení smlouvy, osobního hodnocení studenta a hodnocení konzultanta na praxi a deníku psaného v průběhu praxe.

Způsob hodnocení Zápočet. K posuzování a hodnocení úspěšnosti v praktických dovednostech je používána soustava kompetencí v práci pastoračního pracovníka: schopnost vykonávat pastorační péči a budovat vztahy, konat misii a osobně růst. K získání zápočtu je nutné absolvování praxe v plném rozsahu, předložení smlouvy, osobního hodnocení studenta a hodnocení konzultanta na praxi a deníku psaného v průběhu praxe. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce, služby na sboru či v jiných organizacích. Požadavkem je, aby studenti absolvovali praxi v rozsahu daným osnovami, absolvovali potřebný počet supervizí a aby si během svého studia ověřili všechny kompetence pro práci pastoračního pracovníka.

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2006.