Psychologie osobnosti

Předmět seznamuje s kognitivními aspekty osobnosti, s teorií struktur Já, s hierarchickým pojetím osobnostní struktury a s problematickou adaptace v náročných životních situacích. Kromě tradičních témat psychologie osobnosti (dispozice, složky osobnosti, biologické a sociální determinanty osobnosti, motivace, jáství, apod.), kurz představuje nejnovější poznatky z oboru – narativní pohled na identitu a osobnost a též některé poznatky z aplikovaného výzkumu osobnosti, relevantní pro studenty ETS (z pozitivní psychologie, psychologie náboženství). Předmět se zejména ve své druhé části zaměřuje na kognitivní stránky motivace a na narativní studium osobnosti člověka.

Cíle výuky:

Cílem předmětu je představit studentům hlavní témata psychologie osobnosti a poukázat na možnosti praktické aplikace její poznatků v pastorační praxi. Studenti získají orientaci v rozmanitých aspektech osobnostního fungování, naučí se zohlednit specifické osobnostní důrazy při porozumění sobě i druhým a počítat s komplexní motivační dynamikou při práci s lidmi.

Rámcový rozpis učiva:

teorie rysů – pětifaktorová teorie Costy a McCrae (FFT) charakteristické adaptace: potřeby a jejich klasifikace, organizmické potřeby; teorie učení a kognitivní aspekty motivace; emoční aspekty osobnosti; jáství a sebepojetí Já a jeho aspekty životní narativy a narativní rámec prožívání, postavy životních narativů dialogické pojetí osobnosti osobnost a náročné životní situace, stres a resilience

Výstupy:

písemné přípravy na hodinu zpracování psychologického profilu vybrané osoby zkouška

Způsob hodnocení: Zkouška. Zkouška prověřuje znalost látky probírané v hodinách a obsažených v zadané literatuře.

  • Atkinson ,R. C. Psychologie, Praha, Portál,2003. Drapela,V. J. Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál, 2005.
  • McAdams, Dan P.: The Person. A New Introduction to Personality Psychology. Wiley and Sons, 2006.
  • Reeve, J. Understanding Motivation and Emotion (6. vyd.), John Wiley & Sons, 2014.
  • Vágnerová M. Psychologie osobnosti. Praha, Karolinum, 2010.