Úvod do sociální práce

Předmět představuje základní úvod do oboru sociální práce. Zabývá se teoretickými východisky oboru a jeho historií. Přehledně pojednává aktuální sociální otázky, etické principy sociální práce a její základní paradigmata.

Cíle:

Cílem předmětu je vést studenty k objasnění a vymezení terminologie, poslání, metod a cílů sociální práce přes historické – dějinné souvislosti k současným koncepcím sociální práce. Student dokáže vymezit, co je sociální práce, jaké jsou její cíle a význam.

Rámcový rozpis učiva:

teoretické vymezení sociální práce, definice, historie a vývoj reflexe dnešních sociálních problémů osobnost a role sociálního pracovníka; etické principy, etický kodex paradigmata sociální práce sociální služby

Výstupy: esej na základní téma z oboru sociální práce

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení eseje.

  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003.
  • Matoušek, O. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A. Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Krupa, S. Kvalita v sociálnych službách II, Košice: Grafické štúdio RPSP, 2003.