Rok studia v Dánsku Erasmus+ na biblické škole

2024-04-19

Roční studium v Mariager ve spolupráci s ETS, se stipendiem Erasmus+, nebo za snížené školné ve školním roce 2024/25.

Pěti zájemcům nabízíme zprostředkování grantu Erasmus+, který pokryje náklady na školné, stravu i ubytování pro roční studium na biblické škole Mariager Højskole v Dánsku. Pokud by grant nevyšel, nabízíme jako alternativu možnost studia za dotované školné.

Proč studovat v Mariager

 • Moderní biblická škola s mnoha studijními příležitostmi
 • Příležitost navázat mezinárodní kontakty
 • Komunikace a studium v angličtině
 • Možnost ujasnit si vlastní směr v životě
 • Studium na míru v kombinaci Streamu, Major a Small Electives
 • Příležitost vycestovat na podzimní a jarní misijní výjezd
 • Komunitní život s ostatními studenty v campusu
 • Otevřenost všem zájemcům bez ohledu na denominační příslušnost
 • Více viz Mariager website mariagerhojskole.dk/en/

Proč spolupráce ETS a Mariager?

 • Obě školy se ve svých studijních programech vhodně doplňují
 • Programy škol jsou vzájemně provázané, ETS uznává splněné předměty z Mariager
 • Zájemcům o pokračování na ETS nabízíme konzultaci optimální volby předmětů v Mariager
 • Na ETS je možnost získat DiS. a dále pokračovat do bakalářského studia

Streams:

 • Theology
 • Leadership
 • Society
 • Study

Electives:

Bible, theology, service, art-work, music, analytical studies, counseling and diaconia, creativity, leadership, teamwork, project and event management, personal development, social care, inclusion, coaching and many others, viz Streamy a Electives

Termíny v Mariager

Školní rok trvá od 11. 8. 2024 do 28. 6. 2025 (+ vánoční prázdniny)

Alternativně lze vynechat první modul a nastoupit až v září (ti kdo budou čekat na schválení Erasmus+), nebo studovat jen jeden semestr, tj. v období srpen – prosinec nebo leden – červen. Více viz web školy.

Erasmus+, případně školné

Mariager ve spolupráci s ETS podal grantovou žádost na Erasmus+ pro školní rok 2024/25. V případě, že bude grantová žádost schválena, studentovi pokryje veškeré náklady na studium (školné, ubytování, strava, misijní výjezdy). Informaci o ne/schválení žádosti ale školy dostanou až koncem srpna 2024. Pokud by grant nevyšel, nabízíme jako alternativu možnost studia za dotované školné (50%).

 • základní školné je 1.500,- DKK za týden studia
 • dotované školné: 750,- DKK (1 DKK je asi 3,4 Kč) týdně
 • podzimní semestr trvá 19 týdnů * 750 DKK = 14250 DKK (asi 48 tis. Kč nebo 1900 EURO)
 • jarní semestr trvá 26 týdnů * 750 DKK = 19500 DKK (asi 66 tis. Kč nebo 2600 EURO)
 • školné pokrývá náklady na studium, ubytování, stravu a náklady na misijní cesty
 • cestu do Dánska a zpět si hradí student sám

Mám zájem o studium v Mariager, jak postupovat?

 • ETS a Mariager partnersky spolupracují na projektu Erasmus+. Zájemci o studium v Dánsku se proto účastní také přijímacího řízení na ETS (viz níže).

 • Zájemce o studium zváží, o jaké studium má zájem. K tomu slouží dvě následující otázky:

1) Chci studovat jen v Mariager, nebo i pokračovat na ETS?

V případě, že chcete po roce studia v Mariager pokračovat na ETS, doporučujeme složit ještě před odchodem do Mariager přijímací zkoušky na ETS. Výsledky přijímacího řízení platí i příští rok a vy tak budete mít jistotu možnosti pokračovat ve studiu po návratu do ČR. Přijímací zkoušku lze složit i později.

2) Chci studovat jen skrze Erasmus+, nebo i za školné?

Rozhodnutí o schválení Erasmus+ vydá Komise EU na konci srpna 2024.

Studenti, kteří jsou v případě neschválení Erasmus+ připraveni studovat i za dotované školné mohou v Mariager zahájit studium již 11. srpna.
Přihlášku v Mariager vyplní nejpozději do konce července 2024. V případě, že bude grant schválen, budou studenti okamžitě vyrozuměni. Školné za první měsíc jim bude vráceno a celé studium jim bude hrazeno z grantu Erasmus+.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu v rámci Erasmus+ a chtějí studovat jen v případě, že bude schválen Erasmus+, musí počkat na výsledek žádosti. Vynechají srpnový modul a do Mariager nastoupí ke studiu až v září do druhého modulu.
Přihlášku v Mariager vyplňují ihned po oznámení přidělení Erasmus+.

V obou případech po vyplnění přihlášky v Mariager probíhá již komunikace přímo se školou v Dánsku.

ETS informuje Mariager jen o výsledcích přijímacího řízení. Student sám se musí do Mariager přihlásit standardní cestou přes přihlašovací formulář na stránce školy.

Přijímací řízení prakticky

Přijímací řízení proběhne v budově ETS v Praze dne 19. června od 10:00 hod.

V případě, že žadateli tento termín z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, uvede to do poznámky přihlášky na ETS a bude mu nabídnut náhradní termín.

Přijímací řízení je zpoplatněno částkou 400,- Kč na účet školy:

číslo účtu: 2800129338/2010
var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla

První část přijímacího řízení tvoří motivační pohovor. Je povinný pro všechny žadatele, je veden v angličtině. Hodnotí se schopnost studia v angličtině a studijní předpoklady.

Druhá část přijímacího řízení je volitelná. Nabízíme ji těm zájemcům, kteří chtějí po návratu do ČR pokračovat ve studiu na ETS. Skládá se z písemného testu z angličtiny (na úrovni SŠ znalostí) a eseje – úvahy na studentem zvolené téma. Podrobné informace zájemci naleznou zde.

Pokud nebude naplněna kapacita Erasmus+ v přijímacím řízení 19. června, vyhlásíme na konci srpna doplňkové přijímací řízení. Datum bude zveřejněn na této stránce.

Přihláška

Na přijímací řízení se přihlašujte vyplněním přihlášky nejpozději do 14. června 2024.

O výsledku přijímacího řízení budete informováni během několika dní emailem.

Grant Erasmus+ může získat maximálně pět studentů.
Snížené školné může získat maximálně osm studentů.
Pokud se přihlásí více studentů, na základě angličtiny a pohovoru ETS vybere ty, které na Mariager Højskole doporučí.

Další informace, kontakt:

Pro studenty:
Adam Zedníček, tel.: 734 412 652, adam.zednicek@apostolskacirkev.cz

Pro pastory studentů:
Radek Smetana, tel.: 603 836 591, radek.smetana@apostolskacirkev.cz

Přijímací řízení, administrativa:
Miloš Poborský, tel.: 724 435 303, milos.poborsky@etspraha.cz

Více viz fotogalerie pod článkem