Přijímací řízení

Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole!

Nejprve je třeba zvolit si Studijní program. Přehled všech předmětů, které si v jednotlivých programech můžete zapsat, zobrazuje Studijní schéma.

Zájemci o osobní návštěvu školy mohou využít Den otevřených dveří, nebo si sjednat osobní schůzku s vedením školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Zájemcům o studium se rádi osobně věnujeme.

Termíny

Řádné přijímací řízení

 • uzávěrka přihlášek: 31. května 2024
 • řádné přijímací řízení: 12. června 2024

Doplňkové přijímací řízení

 • uzávěrka přihlášek: 12. srpna 2024
 • náhradní přijímací řízení: 19. srpna 2024

Před přijímacím řízením:

Vyplňte přihlášku ke studiu.

Obstarejte si ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 • Zájemci z maturitních ročníků dodají později.
 • Zájemci o Sborového pracovníka nemusí vysvědčení předkládat.

Pro obor Teologická a pastorační činnost požadujeme:

 • Krátký duchovní životopis (stačí 1/2 stránky A4) se zaměřením na osobní cestu k víře v Boha, zapojení v církvi apod.
 • Vyjádření (doporučení) sboru uchazeče (potřebujeme jej kvůli praxím v církvi).

Pro obor Pastorační a sociální práce vyžadujeme:

 • Motivační dopis o tom, co vás vede studovat sociální práci, práci s člověkem.

Zajistěte si potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 • Dává jej obvodní lékař na přihlášku.
 • U Sborového pracovníka potvrzení nevyžadujeme.

Uhraďte poplatek 400,- Kč

 • číslo účtu: 2800129338/2010
 • var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla

Nepovinné přílohy jsou u přij. řízení výhodou

 • napři. o praxi v oboru
 • přehled publikační činnosti, apod.

Všechny dokumenty, včetně dokladu o zaplacení, zašlete v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek buď:

 • na mailovou adresu školy: podatelna@etspraha.cz
 • nebo do datové schránky školy: b2uiju8
 • nebo poštou na adresu školy: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9

Originál podepsané přihlášky, včetně všech zaslaných dokumentů, předejte osobně při přijímacím řízení.

Přijetí přihlášky studijní oddělení potvrzuje. O dalším postupu budete vyrozuměni.

Průběh přijímacího řízení, studium VOŠ a Blackbridge:

 • Písemný test z angličtiny zaměřený na gramatiku. Úroveň pokročilý odpovídá maturitě.
 • Esej na odborné téma. Uchazeč si vybere jedno ze čtyř témat v oboru, do kterého se hlásí. Hodnotí se orientace v tématu, jazyková úroveň, schopnost formulovat myšlenky a vyjádření vlastního názoru.
 • Ústní pohovor Ptáme se na důvody volby oboru, motivaci ke studiu a představy o budoucím uplatnění. Student má možnost klást otázky. (Pro teologické obory je součástí také téma dosavadní duchovní cesty uchazeče.)
 • Přihláška ke studiu – Teologická a pastorační činnost
 • Přihláška ke studiu – Pastorační a sociální práce

Průběh přijímacího řízení, studium Sborový pracovník:

 • Přijímací řízení probíhá ve stejném termínu podobně jako na VOŠ.
 • Uchazeč nemusí splnit limit hodnocení v cizím jazyce. Nemusí doložit maturitní vysvědčení.
 • Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. Přihláška se pak podává do 10. ledna.
 • Přihláška ke studiu – Sborový pracovník

Podmínky přijetí ke studiu:

 • Doložení všech zákonem požadovaných dokumentů, viz výše.
 • Úspěšné složení testů (získání minimálního počtu bodů z testu z cizího jazyka a z eseje).
 • Přiměřená zralost a studijní předpoklady (ústní pohovor vyhodnocujeme).

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání dříve získaného vzdělání.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro studijní program TPČ–TB a TA: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro studijní program TPČ–P: David G. Benner, Dar být sám sebou: Návrat domů, 2014.
 • Pro studijní program PSP: Karel KOPŘIVA, Lidský vztah jako součást profese: Portál.
  Odřich MATOUŠEK, Základy sociální práce: Portál, 2001.

Zvláštní nabídka

Začněte studovat hned!

Začít studovat na ETS je možné nejen v září, ale i v únoru. Některé předměty jsou otevřené i pro veřejnost. Splníte-li podmínky uzavření předmětu, získáte certifikát o jeho absolvování.

Pokud současně do konce ledna podáte přihlášku ke studiu do studijních programů VOŠ nebo Sborový pracovník, nabízíme snížené školné 600 Kč za kredit. Uzavřené předměty vám po nástupu do studia VOŠ započítáme.