Přijímací řízení

Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole!

Nejprve je třeba zvolit si Studijní program. Přehled všech předmětů, které si v jednotlivých programech můžete zapsat, zobrazuje Studijní schéma.

Zájemci o osobní návštěvu školy mohou využít Den otevřených dveří, nebo si sjednat osobní schůzku s vedením školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Zájemcům o studium se rádi osobně věnujeme.

 • uzávěrka přihlášek: 7. 6. 2023
 • přijímací řízení: 14. června 2023
 • uzávěrka přihlášek pro náhradní termín: 14. 8. 2023
 • náhradní přijímací řízení: 21. srpna 2023

Před přijímacím řízením:

Vyplňte přihlášku ke studiu.

Obstarejte si kopii maturitního vysvědčení.

 • Zájemci z maturitních ročníků dodají později.
 • Zájemci o Sborového pracovníka nemusí vysvědčení předkládat.

Získejte vyjádření církve.

 • Pro obor Teologie jej požadujeme.
 • Pro Pastoraci a Sociální práci je vyjádření výhodou.

Duchovní životopis. Přiložte krátký (stačí 1/2 stránky A4) životopis se zaměřením na osobní cestu k víře v Boha, zapojení v církvi apod.

 • Pro obor Teologie jej požadujeme.
 • Pro Pastoraci a Sociální práci je vyjádření výhodou.

Zajistěte si potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 • Dává jej obvodní lékař na přihlášku.
 • U Sborového pracovníka potvrzení nevyžadujeme.

Uhraďte poplatek 400,- Kč

 • číslo účtu: 2800129338/2010
 • var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla

Nepovinné přílohy jsou u přij. řízení výhodou

 • napři. o praxi v oboru
 • přehled publikační činnosti, apod.

Všechny dokumenty, včetně dokladu o zaplacení, zašlete v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek buď:

 • poštou na adresu školy: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9
 • mailem na studijni@etspraha.cz (Originály předáte osobně při přijímacím řízení.)

Přijetí přihlášky studijní oddělení potvrzuje. O dalším postupu budete vyrozuměni.

Průběh přijímacího řízení, studium VOŠ a Blackbridge:

 • Angličtina nebo němčina. Písemný test zaměřený na gramatiku. Úroveň pokročilý odpovídá maturitě.
 • Esej na odborné téma. Uchazeč si vybere jedno ze čtyř témat v oboru, do kterého se hlásí. Hodnotí se orientace v tématu, jazyková úroveň, schopnost formulovat myšlenky a vyjádření vlastního názoru.
 • Ústní pohovor o dosavadní duchovní cestě zájemce o studium. Ptáme se na důvody volby oboru, motivaci ke studiu a představy o budoucím uplatnění. Student má možnost klást otázky.
 • Přihláška ke studiu – Teologická a pastorační činnost
 • Přihláška ke studiu – Pastorační a sociální práce

Průběh přijímacího řízení, studium Sborový pracovník:

 • Přijímací řízení probíhá ve stejném termínu podobně jako na VOŠ.
 • Uchazeč nemusí splnit limit hodnocení v cizím jazyce. Nemusí doložit maturitní vysvědčení.
 • Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. Přihláška se pak podává do 10. ledna.
 • Přihláška ke studiu – Sborový pracovník

Podmínky přijetí ke studiu:

 • Doložení všech zákonem požadovaných dokumentů, viz výše.
 • Úspěšné složení testů (získání minimálního počtu bodů z testu z cizího jazyka a z eseje).
 • Přiměřená duchovní zralost (ústní pohovor vyhodnocujeme).

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání dříve získaného vzdělání.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro obor TPČ: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro obor PSP: L. Crabb, Osobnost člověka. Praha: Návrat domů, 1995.

Zvláštní nabídka

Začněte studovat hned!

Začít studovat na ETS je možné nejen v září, ale i v únoru. Některé předměty jsou otevřené i pro veřejnost. Splníte-li podmínky uzavření předmětu, získáte certifikát o jeho absolvování.

Pokud současně do konce ledna podáte přihlášku ke studiu do studijních programů VOŠ nebo Sborový pracovník, nabízíme snížené školné 400 Kč za kredit. Uzavřené předměty vám po nástupu do studia VOŠ započítáme.