Přijímací řízení

Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole!

Nejprve je třeba zvolit si Studijní program. Přehled všech předmětů, které si v jednotlivých programech můžete zapsat, zobrazuje Studijní schéma.

Zájemci o osobní návštěvu školy mohou využít Den otevřených dveří, nebo si sjednat osobní schůzku s vedením školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Zájemcům o studium se rádi osobně věnujeme.

 • řádný termín: proběhl 9. června 2021
 • náhradní termín: proběhl 23. srpna 2021
 • během září 2021 probíhá doplňkové přijímací řízení – po předchozí domluvě

Před přijímacím řízením:

 • Vyplňte přihlášku ke studiu. Zájemci o studium Blackbridge podávají přihlášku jako VOŠ, zájemci o studium Sborového pracovníka mají vlastní přihlášku.
Přihláška ve formátu DOCX Přihláška ve formátu OpenOffice Přihláška ve formátu PDF
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost
Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce
 • Obstarejte si kopii maturitního vysvědčení. Pokud ji maturanti ještě nemají k dispozici, podají přihlášku bez ní a vysvědčení dodají později. U Sborového pracovníka maturitní vysvědčení není třeba.

 • Získejte vyjádření církve. Pro obor Teologie jej požadujeme, pro Pastoraci a Sociální práci je výhodou.

 • Zajistěte si potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dává jej obvodní lékař na přihlášku. U Sborového pracovníka potvrzení nevyžadujeme.

 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS: 2800129338/2010, var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla.

 • Nepovinné přílohy, např. o praxi v oboru nebo přehled publikační činnosti jsou u přij. řízení výhodou.

 • Všechny dokumenty zašlete poštou v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek na adresu školy: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9. Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.

Scan dokumentů lze zaslat na studijni@etspraha.cz. Originály předáte při přijímacím řízení.

Přijetí přihlášky studijní oddělení potvrzuje. O dalším postupu budete vyrozuměni.

Průběh přijímacího řízení, studium VOŠ a Blackbridge:

 • Angličtina nebo němčina. Písemný test zaměřený na gramatiku. Úroveň pokročilý odpovídá maturitě.
 • Esej na odborné téma. Uchazeč si vybere jedno ze čtyř témat v oboru, do kterého se hlásí. Hodnotí se orientace v tématu, jazyková úroveň, schopnost formulovat myšlenky a vyjádření vlastního názoru.
 • Ústní pohovor o dosavadní duchovní cestě zájemce o studium. Ptáme se na důvody volby oboru, motivaci ke studiu a představy o budoucím uplatnění. Student má možnost klást otázky.

Průběh přijímacího řízení, studium Sborový pracovník:

 • Přijímací řízení probíhá ve stejném termínu podobně jako na VOŠ.
 • Uchazeč nemusí splnit limit hodnocení v cizím jazyce. Nemusí doložit maturitní vysvědčení.
 • Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. Přihláška se pak podává do 10. ledna.

Podmínky přijetí ke studiu:

 • Doložení všech zákonem požadovaných dokumentů, viz výše.
 • Úspěšné složení testů (získání minimálního počtu bodů z testu z cizího jazyka a z eseje).
 • Přiměřená duchovní zralost (ústní pohovor vyhodnocujeme).

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání dříve získaného vzdělání.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro obor TPČ: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro obor PSP: L. Crabb, Osobnost člověka. Praha: Návrat domů, 1995.

TiP!

Začněte studovat hned!

V okamžiku podání přihlášky můžete začít studovat vybraný kurz otevřený pro veřejnost. Platba za kurz se v tomto případě odkládá na září. Pokud v září nastoupíte do řádného studia, kurzovné Vám bude po zaplacení školného odpuštěno.

Např.: V lednu podáte přihlášku, od února začnete studovat. Vybraný kurz řádně uzavřete a získáte certifikát o absolvování kurzu. V červnu složíte přijímací zkoušky. V září se zapíšete do studia, uzavřený kurz se vám zapíše do indexu. Po uhrazení školného se kurzovné již neplatí, cena kurzu je zahrnuta v běžném školném.

Nenastoupíte-li z jakýchkoliv důvodů ke studiu, kurzovné uhradíte zpětně, nejpozději do 30. září.