Okruhy otázek k absolutoriu 2022

2021-11-01

Obor Teologická a pastorační činnost – pastorační zaměření (61-41-N/01)

Studenti pastoračního zaměření skládají zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny) a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: Psychologie I-III a Pastorační směry a pastorace. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Pastorační směry

U všech otázek se od studentů očekává schopnost ohodnotit daný přístup z vlastního křesťanského hlediska (silné a slabé stránky, kompatibilita s křesťanskou praxí, použitelnost, apod.). Výčty pojmů jsou v řadě případů pouze orientační, nikoliv vyčerpávající.

 1. Klasická psychoanalýza (Freud): Model osobnosti (vědomí, předvědomí, nevědomí, vytěsnění, id, ego, superego, libido, pud smrti); model vývoje (od orálního ke genitálnímu, aktuální neurózy, psychoneurózy); terapie (intrapsychický konflikt, abreakce, interpretace, přenos, protipřenos, základní terapeutické pravidla: neutralita, abstinence…, terapeutický setting: gauč, apod.).
 2. Egopsychologie a psychologie objektních vztahů: Hlavní autoři (Freudová, Mahlerová, Kleinová, případně také Fairbairn a Winnicott); obranné mechanismy; pojmy objekt, přechodný objekt, projektivní identifikace, dostatečně dobrá matka; vývojový model (separace-individuace a její subfáze); terapie (interpretace, korektivní emoční zkušenost, přenos, protipřenos, apod.).
 3. Selfpsychologie (Kohut): Self a jeho kohezivita; selfobjekt, idealizace, zrcadlení, narcistická patologie, selfobjektní přenos (zrcadlící a idealizující), transmutující internalizace.
 4. PCA (Rogersovská terapie): Empatie, akceptace, kongruence, sebeaktualizační tendence, encounverové skupiny, Q-třídění.
 5. Gestalt terapie: Pojem Gestalt, figura-pozadí a jejich využití v terapii, pojetí kontaktního cyklu a kontaktní styly, techniky (např.prázdná židle).
 6. Kognitivní terapie (Beck): Automatické negativní myšlenky (ANM), jejich typy, sokratovský dialog a práce s ANM.
 7. Racionálně-emoční terapie (Ellis): Model A-B-C, typy iracionáních přesvědčení (musturbace, černobílé vidění apod.) a práce s nimi.
 8. Behaviorální terapie: Teorie učení (instrumentální podmiňování, klasické podmiňování, sociální učení dle Alberta Bandury apod.), Wolpe (systematická desenzibilizace, reciproční útlum), Jacobsnova progresivní relaxace, nácvikové a relaxační techniky.
 9. KBT (v ČR Praško): Syntéza kognitivně a behavioráoně orientovaných přístupů, techniky (behaviorální, kognitivní, nácviky, zaznamenávání a sledování chování, imaginace, zaplavení, expozice, trénink asertivity a sociálních dovedností, apod.).
 10. Rodinná terapie - teorie rodinných systémů (Bowen). Základní pojmy a specifické techniky terapie: genogram, vztahové trojúhelníky a triangulace, fúze a diferenciace, reaktivita, 4 stádia manželského vztahu. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 11. Rodinná terapie - strukturální (Minuchin). Základní pojmy a specifické techniky terapie: rodinná struktura, hranice, vazby, moc, subsystémy v rodině, připojení se k rodině, restrukturalizace. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 12. Rodinná terapie - strategická (Haley) a experimentálně - komunikační (Satirová). Základní pojmy a specifické techniky terapie: teorie systémů, zpětná vazba, rodinná pravidla, změna 1. a 2. řádu, přerámování, symptom a jeho funkce, předpisy, typologie rolí, ledovec osobnosti, sochání, rodinná choreografie. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 13. Rodinná terapie - systemické přístupy (milánská škola, narativní terapie). Základní pojmy a specifické techniky terapie: teorie systémů, cirkulární dotazování, hypotézy, otázka na zázrak, dotazování na výjimku, domácí úkoly, externalizace, pozitivní konotace, rodinné rituály. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 14. Nouthetické poradenství (Adams, Powlison): Postoj autorů k psychologii, jeho odůvodnění a jejich vlastní teolgicky orientovaný přístup; rozdíl mezi Powlisonem a Adamsem.
 15. Biblické poradenství (Crabb, Allender): Vývoj Crabbova modelu, jeho vztah k psychologii a k církvi, popsat v čem se liší důrazy Crabba a Allendera.
 16. Integrační přístup - Clowd, Townsend: Princip hranic a jeho využití a teologický základ.
 17. Vnitřní uzdravení (Payneová, Seamands, Sanfordovi): Modlitba uzdravení, uzdravení vzpomínek, souvislost zpomínek a emočních potíží, teologická a psychologická východiska, využití imaginace v pastoraci, inkarnační realita, pojem „přítomnost“ a jeho význam.

Psychologie

 1. Biologické determinanty osobnosti: A. Role dědičnosti ve vývoji a fungování osobnosti; B. Temperament a jeho kategorie; C. Cloningerova teorie temperamentu.
 2. Teorie celoživotního vývoje: A. Klasické teorie celoživotního vývoje; B. Moderní teorie celoživotního vývoje; C. Podrobnější popis vybrané teorie celoživotního vývoje.
 3. Sociální percepce, utváření obrazu druhého: A. Faktory sociální percepce; B. Sebepojetí, identita; C. Postoje, jejich funkce, zdroje, metody zjišťování a změny postojů.
 4. Pojetí normy A. Vymezení a kritéria normality; B. Mezinárodní klasifikace – MKN -10, MKF, DSM; C. Syndrom, specifické a nespecifické symptomy, etiologie, patogeneze.
 5. Rysy A. Rysy osobnosti a jejich využití v porozumění osobnosti a v praxi; B. Funkční kategorie osobnosti dle R. Cattella; C. Teorie Velké pětky.
 6. Raný proces socializace člověka A. Význam raného sociálního pouta – teorie vazby; B. Teorie Mary Ainsworthové; C. České výzkumy v oblasti vývojové psychologie.
 7. Sociální motivace A. Definice motivace, základní sociální motivy; B. Altruismus, teorie altruistického chování v psychologii; C. Konformita, poslušnost vůči autoritě.
 8. Psychotická porucha: A. Schizofrenie; B. Afektivní poruchy – depresivní a manický syndrom; C. Poruchy vnímání.
 9. Motivace: A. Rozdíl mezi vnějškovou ( extrinsickou) a vnitřní ( intrinsickou ) motivací a jejich vzájemný vztah; B. Typy potřeb; C. Teorie sebedeterminace Ryana a Deciho.
 10. Morální vývoj: A. Teorie morálního vývoje; B. Vývoj náboženského myšlení – James Fowler; C. Vývojové metodologické strategie a etické otázky ve vývojové psychologii.
 11. Emoce: A. Fyziologické a expresivní aspekty, výzkumy v oblasti exprese emocí, základní emoce; B. Emoce v sociální interakci a v pastoračním rozhovoru; C. Agrese – základní definice, agresivní chování, jeho příčiny a varianty, novodobé formy agrese.
 12. Emoce a osobnost: A. Základní aspekty trvalého emočního ladění; B. Strategie regulace emocí; C. Emoční a sociální inteligence.
 13. Závislosti: A. Závislost na alkoholu a psychické a sociální důsledky užívání alkoholu; B. Závislost na nealkoholových drogách; C. Návykové a impulsivní chování a poruchy.
 14. Kognitivní aspekty osobnosti: A. Souvislost kognice s osobností; B. Kognitivní styly; C. Inteligence a její aspekty.
 15. Vývojově - psychologická problematika období dětství: A. Základní poznatky z prenatální psychologie, etické otázky týkající se početí; B. Vývoj předškolního dítěte, školní zralost; C. Psychologická charakteristika pubescence a adolescence.
 16. Genderová psychologie: A. Stadia vývoje (a rozpadu) vztahu, přátelství, láska, interpersonální atraktivita; B. Psychologie muže a ženy; C. Vývoj genderových rolí, genderová (pohlavní) identita, genderová socializace.
 17. Neurotické poruchy: A. Jednotlivé typy neurotických poruch; B. Základní typy zátěžových situací – frustrace, konflikt, stres, deprivace; C. Emoční poruchy v dětství. Poruchy příjmu potravy.
 18. Sociální skupiny: A. Stadia vývoje skupiny (Tuckmanův model); B. Základní charakteristiky malé sociální skupiny, cíle, normy, pozice; C. Vedení skupin, základní styly vedení (model K. Lewina), osobnost vůdce.
 19. Vývojově – psychologická problematika období dospělosti: A. Nezralá dospělost, přechod od dospívání k dospělosti; B. Krize třicátníků, krize středního věku; C. Pozdní dospělost.
 20. Stáří a dlouhověkost: A. Adaptační teorie stárnutí, strategie vyrovnávání se se stářím; B. Umírání a smrt z hlediska vývojové psychologie – smrt v životě dítěte, dospívajících, dospělých, smrt ve stáří; C. Demence.

Angličtina

 1. According to Crabb, what is the goal of biblical counseling? Define “Christian maturity”.  How does Crabb’s goal of counseling differ from most secular counselors’ goal of counseling?
 2. What are the key elements of attending to, listening to, and understanding your client, according to Egan?
 3. Describe what man was like (physical, mental, emotional, spiritual) before the Fall, and then after the Fall. How does man’s condition before and after the Fall practically affect how we do pastoral counseling?
 4. According to Crabb, what are a person’s most basic needs (list and describe)? How are men and women different in these needs? How does an individual’s view of himself and of God affect how these needs can be met?
 5. Why do we have emotions? How do they function (give some examples)? Do there exist both “good” and “bad” emotions? Explain how “godly goals” and “godly desires” affect our emotions.
 6. How does Cloud describe “bonding”? What are the benefits of building attachments, close relationships, with other people? What are some barriers to building these close relationships with others?
 7. What are “boundaries?” Why does Cloud think boundaries are important? How do we develop healthy boundaries? What happens when someone crosses over another’s boundaries?
 8. List and describe Crabb’s 7-step model for counseling someone. Describe how each step is important and how it builds upon the previous step.

Suggested reading:

 • Anderson, Neil T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990.
 • Cloud, Henry. Changes that Heal. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI; 1992.
 • Crabb, Lawrence J. jr. Effective Biblical Counseling. The Zondervan Company, Grand Rapids, MI; 1977.
 • Egan, Gerard. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Co, Pacific Grove, CA; 1998.

Němčina

 1. Das Ziel der Seelsorge: Was wollen wir erreichen? Geistliche und psychologische Reife.
 2. Der Verlauf der beratende Seelsorge.
 3. Ehe- und Familienberatung.
 4. Übertragung und Gegenübertragung.
 5. Glaube und Psychologie: Freunde oder Feinde?
 6. Was braucht der Mensch, um sinnvoll zu leben?
 7. Persönlichkeitsstruktur: Was hält das Uhrwerk im Gang?
 8. Einfaches Seelsorgemodell von L. Crabb.

Empfohlene Literatur:

 • Crabb, Lawrence J. Die Last des anderen. Biblische Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Brunnen Verlag. Basel und Giessen 1984.
 • Collins, Gary. Einführung in die beratende Seelsorge. Bundes-Verlag. Witten, 1979.
 • Ruthe Reinhold. Seelsorge – wie macht man das? Grundlagen für das therapeutisch-seelsorgerliche Gespräch. Brunnen Verlag. Giessen 1993.