Biblická interpretace 2 2023

Předmět představuje úvod do interpretace biblických textů Starého a Nového zákona, a to v češtině. Zaměřuje se na četbu a výklad vybraných textů pod zorným úhlem různých interpretačních kontextů či perspektiv. Sleduje tvorbu významu uvnitř oddílu, spojnice mezi textem a jeho literárním kontextem, intertextuální vztahy napříč biblickým kánonem, motivické a typologické souvislosti, zejména vztahy mezi Starým a Novým zákonem.

Název anglicky: Biblical Interpretation 2

Cíle:

Student rozvine schopnost kvalifikovaně interpretovat Písmo Starého a Nového zákona. Naučí se vnímat detaily a výpovědi jednotlivých biblických textů i celku biblických knih, stejně jako intertextuální, motivický, teologický rozhovor biblických textů. Naučí se číst Bibli jako knihovnu. Rozvine schopnost číst biblické texty v kontextu židovsko-křesťanské tradice, současných otázek i svého života.

Metoda výuky:

Kurz kombinuje přednášky a seminář. Přednášky jsou doplněny domácími přípravami studentů, interaktivním zapojením studentů v hodině, četbou sekundární literatury a vypracováním seminární práce.

Výběr tematických okruhů:

 • kontexty interpretace Bible: hermeneutický čtyřúhelník
 • literární interpretace textu
 • text v literárním kontextu
 • biblická intertextualita
 • motivické a typologické souvislosti v Bibli
 • pojetí vztahu mezi Starým a Novým zákonem v dějinách a současnosti

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Podmínkou klasifikace je aktivní účast na kurzu. Klasifikace vychází z plnění průběžných úkolů (50 %) a ze závěrečné seminární práce, jež aplikuje metody a perspektivy kurzu na zvolený biblický text (50 %).

 • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985, Praha: ČBS, 1991 Případně jiný kvalitní moderní překlad celé Bible
 • BibleWorks 9: Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, Virginia: BibleWorks, LLC, 2012. Případně obdobné biblické počítačové programy a internetové pomůcky
 • Alter, R., Kermode, F., (eds.), The Literary Guide to the Bible, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1990
 • Baker, D., Two Testaments, one Bible: a study of the theological relationship between the Old and New Testaments,‎ 3. vyd., Downers Grove, IL: IVP Academic, 2010
 • Dohmen C., Stemberger G., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad, 2007
 • Ellis, E. E., The Old Testament in Early Christianity: canon and interpretation in the light of modern research, Grand Rapids: Michigan Baker Book House 1992
 • Fee, G. D., Stuart, D., Jak číst Bibli s porozuměním, 2. vyd., Praha: Návrat domů, 1999
 • Kaiser, W. C., Směřujme k exegetické teologii. Biblická exegeze pro kázání a vyučování, Kroměříž: Didasko, 2017
 • Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad, 2001

Výuka pro veřejnost