Řecká četba 2023

V tomto modulu se předpokládá základní znalost morfologie i syntaxe novozákonní řečtiny. Důraz je kladen na aplikaci gramatických principů při výkladu vybraných teologicky významných novozákonních textů. Probírá se:

 • významné oddíly evangelií: ustanovení Večeře Páně, Modlitba Páně; případně lze vybrat některou z těchto pasáží: narození Ježíšovo, křest Ježíšův, pašijní příběh, vyslání učedníků, matoušovská apokalypsa, vybraná podobenství
 • jazyková charakteristika jednotlivých evangelií
 • textová kritika, značky v textu NZ, významné rukopisy NZ
 • vybrané oddíly z Pavlových epištol, zejména epistolární formule; krátké oddíly ilustrující Pavlův styl a způsob argumentace
 • vybraný oddíl z Janových epištol
 • krátké oddíly ze Zjevení se zaměřením na charakteristiku jazyka Zjevení a solecismy

Název anglicky:

Readings in Biblical Greek

Cíle:

Cílem je upevnit a doplnit znalosti a dovednosti získané předchozím studiem novozákonní řečtiny a připravit tak studenta na exegezi novozákonního textu s použitím standardních pomůcek (slovník, komentáře). Důraz je kladen na aplikaci gramatických principů při výkladu vybraných teologicky významných textů.

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou semináře, základem je společná komentovaná četba souvislých oddílů z Nového zákona s příslušnými gramatickými a výkladovými komentáři.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je aktivní účast na seminářích a plnění průběžných úkolů. Klasifikace je založena na závěrečném testování dosažených znalostí a dovedností.

 • Nestlé-Aland, Novum Testamentum Graece, 27. (příp. 28.) vyd., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
 • Muchnová, D., Souhrn starořecké gramatiky — klasická řečtina, Praha: ARRA Print, 2008
 • Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Mgr. Jiří Burget, 2001
 • BDAG: Dänker, F. W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., Chicago, IL: UCP, 2000
 • Wallace, D. B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996