Teologie náboženství

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními typy teologie náboženství. Výklad a diskuse se zaměří na jednotlivá východiska a přístupy k teologické reflexi fenoménu náboženskosti, a také k teologickému hodnocení jednotlivých mimokřesťanských náboženství. Součástí kursu bude srovnání obvyklých evangelických a katolických přístupů k teologii náboženství, a zároveň kritické hodnocení standardních typů teologie náboženství (exkluzivismus, inkluzivismus, pluralismus). V průběhu semestru se studenti také seznámí se základními typy mezináboženského dialogu, s teologickými předpoklady mezináboženských vztahů a mezináboženské spolupráce a s konkrétnímí tématy a problémovými okruhy v interakci křesťanství s jednotlivými náboženskými tradicemi světa.

Po absolvování tohoto předmětu student zná základní paradigmata teologie náboženství a dokáže kriticky posuzovat jejich silné a slabé stránky. Osvojil si metodické postupy teologické religionistiky. Zná jejich biblické zakotvení a hlavní představitele v dějinách církve. Dovede představit a argumentačně obhájit vlastní stanovisko. Je obeznámen se základními typy a rovinami mezináboženského dialogu, orientuje se v problematice předpokladů, úskalí a cílů mezináboženské koexistence a spolupráce.

Tento předmět má seminární formu výuky s přednáškou. Každý student vypracuje seminární práci, artikulující vlastní pojetí mezináboženských vztahů a mezináboženské spolupráce. Dále zpracuje recenzi jedné vybrané monografie, věnované některému z témat teologie náboženství. Způsobem hodnocení je klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na aktivitě během semestru a klavitě obou písemných výstupů.

  • Boublík V., Teologie mimokřesťanských náboženství, Karm. Nakl. Kostelní Vydří, 2002
  • Hošek P., Na cestě k dialogu, Návrat domů, Praha, 2005