Angličtina 1

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i  pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracovávání odborných témat a jejich prezentaci. Tím jsou připravováni na absolutorium i na působení ve svém oboru. Výuka navazuje na učivo z předmětů teologie, pastorace a sociální práce. Zároveň připravuje studenty k práci s cizojazyčnými odbornými texty ve 3. ročníku. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem; k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s autentickými texty. Učitelem je rodilý mluvčí.

Výuka je zaměřená tak, aby student: uměl hovořit s ostatními o problémech oborů teologie, pastorace a sociální práce, dovedl při tom používat odbornou terminologii a byl schopen autokorekce uměl číst s porozuměním odbornou literaturu uměl pracovat s biblickým textem na osobní rovině, ve skupině a při přednášce mohl komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti Student: rozumí souvislým odborným projevům rodilého mluvčího (přednáškám, zprávám a jiným prezentacím); projevy mohou obsahovat i neznámá slova srozumitelná z kontextu rozumí obsahu odborné diskuse mezi dvěma i více účastníky na poli teologie, pastorace a sociální práce
orientuje se ve struktuře odborného textu, umí nalézt v textu základní informace a odpovědi na daný problém čte s využitím slovníku delší a náročnější odborné texty dovede vyhledat a získat informace, názory a stanoviska z odborných informačních zdrojů Produktivní řečové dovednosti Student: se umí sám představit, pohovořit o své rodině, zájmech, studiu, plánech umí plynule hovořit o svém studiu a problematice oborů teologie, pastorace a sociální práce spontánně přesně a výstižně vyjadřuje myšlenky a názory umí přirozeným způsobem vést odborně zaměřenou komunikaci s partnery nebo klienty dokáže volně tlumočit – dovede zprostředkovat výměnu informací mezi mluvčími, kteří nejsou schopní se dorozumět přímo, např. překládat během kázání nebo přednášky umí si zhotovit poznámky a výpisky z vyslechnutého projevu či přečteného textu, např. z přednášky anglicky mluvicího učitele nebo textu zadaného v některém předmětu umí napsat dopis a podle potřeby oboru vést korespondenci s členy církví a paracírkevních organizací umí samostatně, s použitím slovníku, či mluvnických příruček, napsat odborný text dokáže přeložit přiměřeně náročný český text s využitím slovníku do cizího jazyka
Jazykové prostředky Ve výuce jsou rozvíjeny následující jazykové prostředky. Výslovnost – přízvuk ve větě, rytmus a melodie; správná výslovnost s důrazem na nově osvojovaná slova a slovní spojení. Slovní zásoba – obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní; významová a stylistická stránka jazyka; řada synonym. Gramatika – struktura rozhovoru; gramatické struktury často užívané v odborných textech, složitější syntaktické struktury a méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textů. Pravopis – pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie; důraz na vyloučení interference mateřského či jiného jazyka.

Angličtina Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. Novotná, Libuše. Rollino: Drilová cvičení s jazykovým studiem. ROLINO, spol. s.r.o, 3. vydání, Praha, 2000.
Odborná literatura Anderson, Neil T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990. Bible: některý ze standardních anglických překladů. Cloud, Henry. Changes that Heal. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1992. Crabb, Lawrence J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975. Crabb, Lawrence J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977. Egan, Gerard. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA; 1998. McKnight, Richard. Teologický slovník. Vnitřní materiál ETS, Praha, 2001.
Milne, Bruce. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998. Mappes, T. A.; Zembaty, J. S. Social ethics: Morality and social policy. USA; 1977.