Úvod do současné filozofie

Předmět mapuje nejznámější osobnosti a témata filozofie 20. století po současnost s přihlédnutím k potřebám studenta teologie.

Cíle:

Studenti získají základní přehled o filozofických otázkách daného období, zároveň reflektují přínos filozofického myšlení pro dnešní dobu a pro práci duchovního. Důraz se klade na vlastní četbu a reflexi primární literatury.

Rámcový rozpis učiva:

historický úvod, zařazení dané látky do jejího historického kontextu Fenomenologie a Edmund Husserl Martin Heidegger existencialismus, J. P. Sarter, A. Camus, G. Marcel filosofie jazyka , Ludwig Wittgeinstein hermeneutika, H-G. Gadamer, P. Ricouer postmoderna základní znaky a problémy

Výstupy:

zkouška prověřující znalost zadané literatury a orientaci v otázkách současné filozofie

Způsob hodnocení:

Zkouška

  • Biemel, W., Martin Heidegger. Praha : Mladá fronta, 1995.
  • Coreth, E. Filosofie 20. století. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006.
  • Hroch, J. Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
  • Lyotard, J. F. Fenomenologie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995.
  • Lyotard, J. F. O postmodernismu [online]. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html
  • Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie: 11 improvizovaných přednášek. 3. vydání. Praha: Herrmann a synové, 1992.