Dějiny reformace

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů.

V tomto předmětu z oboru církevních dějin se výuka zaměřuje na období první a druhé reformace, tedy na přehled dějin církve v období první a druhé reformace, tedy české i světové.

Cíle:

Absolvent kurzu má přehled o klíčových oblastech a problémech dějin křesťanské církve stanoveného období a je schopen se v nich kriticky orientovat. Osvojí si základy kritického přístupu k pramenné literatuře. Dokáže nalézat vnitřní souvislosti v proměnách křesťanského myšlení a duchovního života křesťanstva, což mu rovněž umožňuje lépe rozumět současnému duchovnímu a teologickému pohybu v křesťanství a osobně je reflektovat. Student si lépe uvědomuje poslání církve ve světě, čímž je motivován k osobní zodpovědnosti za naplňování tohoto poslání.

Rámcový rozpis učiva:

 • husitství za vlády Jiřího z Poděbrad
 • od počátků Jednoty bratrské k J. A. Komenskému a odkazu Jednoty
 • renesance a humanismus v Evropě
 • Martin Luther a počátky německé reformace
 • Zwingliho reformace v Curychu a další reformační vývoj
 • Calvinova reformace v Ženevě
 • britský protestantismus, vedlejší proudy reformace
 • druhá polovina reformačního století: Tridentský koncil, konfesijní války

Výstupy:

 • průběžné testy
 • písemná reflexe

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z průběžných testů a písemné kritické reflexe.

 • Berkhof, L. Dějiny dogmatu. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 2003.
 • Čornej, P. Lipanská křižovatka. 1.vyd. Praha: Panorama, 1992.
 • Drápal, Dan (vyd.) Spisy apoštolských otců, 3. vyd., Praha, Kalich 2004.
 • Drška,V.; Skřivan, A.; Stellner, F. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648. 1.vyd. Praha: ISE 1995.
 • Franzen, A. Malé církevní dějiny. 1.vyd. Praha: Zvon, 1992.
 • Heussi, K. Kompendium der Kirchengeschichte. 11.vyd. Berlin: Evang.Verlagsanstalt, 1958.
 • Jech, M. Dějiny křesťanské církve. 1.vyd. Praha: Oliva, 1997.
 • Klíčová, M. Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve, Praha, Návrat domů 2009.
 • Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Molnár, A. Slovem obnovená. 1.vyd. Praha: Kalich, 1977.
 • Molnár, A. et al. Od reformace k zítřku. 1.vyd. Praha: Kalich, 1956.
 • Molnár, A. Na rozhraní věků. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 1985.
 • Pesch, O. H. Cesty k Lutherovi. 1.vyd. Brno: CDK, 1999.
 • Říčan, R.; Molnár, A. Dvanáct století církevních dějin. 2.vyd. Praha: Kalich, 1989.
 • Šmahel, F. Basilejská kompaktáta. 1.vyd. Praha: NLN, 2011.
 • Wernisch, M. Husitství: raně reformační příběh. 1.vyd. Brno: L.Marek, 2003.