Němčina: oborová témata

Předmět je věnován vybraným tématům z oblasti teologie, pastorace a sociální práce, totiž jejich zvládnutí z hlediska německého jazyka.

Cíle:

Studenti ovládají slovní zásobu k daným tématům. Jsou schopni rozumět mluvené řeči i psanému textu k těmto tématům, jsou schopni na dané téma hovořit a vést rozhovor. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracovávání odborných témat a jejich prezentaci. Tím jsou připravováni na absolutorium i na další působení ve svém oboru.

Rámcový rozpis učiva: vybraná témata z teologie, jako např. otázky interpretace Písma; všeobecné a speciální zjevení; teologie stvoření člověka; problém hříchu v křesťanské teologii; Ježíš z Nazareta – otázka vzkříšení v teologii a dějinách; teologické funkce církve; posvěcení v životě křesťana vybraná témata z pastorace, psychologie a sociální práce, jako např. cíle křesťanského poradenství a pastorace; klíčové aspekty naslouchání; lidské potřeby v pastoraci a sociální práci; otázka emocí; hranice v osobních vztazích; základní postupy v pastoraci

Výstupy: zkouška

Způsob hodnocení: Zkouška. Hodnocení vychází ze schopnosti studenta rozumět odbornému textu k danému tématu, rozumět výkladu na zadané téma a přiměřeně se k tématu vyjádřit v cizím jazyce.

Die Bibel: některý ze standardních německých překladů Bible. Bonhoeffer, D. Gemeinsames Leben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh; 2006. Brunner E. Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung. Zwingli Verlag, Zürich; 1967 (12. Aufl.) Crabb, L. J. Die Last des anderen. Biblische Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 1984. [engl. Original: Effective Biblical Counseling, 1977] Lochman, J. M. Das Glaubensbekenntnis. Grundriß der Dogmatik im Anschluß an das Credo, 1982 Bernard, J., Koubková, J. Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, 2008. Nouwen H. Schöpferische Seelsorge. Herder, Freiburg; 1989. Pfeifer, S. Die Schwachen tragen. Psychische Erkrankungen und biblische Seelsorge. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 2002 (5. Aufl.).