Křesťanská etika 2

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznamují se zásadami křesťanských postojů a jednání na pozadí etických systémů filozofických a obecně sekulárních. Postupně jsou probírány základy etiky osobní a společenské i odpovědnost za věci společenské a veřejné. Studenti se dále seznámí se základními přístupy k etice z křesťanské perspektivy, jak se vyprofilovaly v dějinách církve. U každého přístupu budou zhodnoceny slabé a silné stránky, biblické zakotvení a praktická aplikovatelnost.

Po absolvování předmětu by student měl být schopen pojmenovat a definovat základní přístupy k metodě etické argumentace, a to s ohledem na jejich filosofické a teologické zakotvení. Měl by prokázat důkladné pochopení jednotlivých etických škol, jak se vyprofilovaly v dějinách evropské kultury a v dějinách církve. Měl by být schopen metodické práce s Biblí v etické argumentaci. Měl by prokázat schopnost aplikovat metodologické argumentační postupy a exegetické dovednosti při vypracování vlastního etického stanoviska ke konkrétní etické otázce. Měl by být schopen kriticky pracovat s literaturou, pojednávající etické otázky, posuzovat validitu její argumentace a biblické zakotvení.

Každý student zpracuje vybrané etické téma, které je předmětem odborné diskuse. Připraví ústní prezentaci, založenou na metodologické průpravě a práci se sekundární literaturou. Na konci semestru odevzdá referát v písemné podobě.

V dálkovém studiu zahrnuje tento semestr také závěrečnou zkoušku.

Geisler N.: Christian Ethics, Apollos, Leicester, 1990 Fazekaš L., Svatí v civile. Kapitoly z kr. principialnej etiky, UMB, Banská Bystrica, 2002 Fuchs E., Co dělá naše jednání dobrým?, Mlýn, Jihlava, 2003 Kohák E., Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha, 1993 Havránek A., Křesťanská etika, Církev bratrská, Praha, 1971 Lewis C.S., Zničení člověka, Karm. Nakl. Kostelní Vydří, 1998 Články a studie k aktuálním etickým otázkám