Základní témata filozofie

Kurz zevrubně seznamuje studenty s vývojem světové filozofie. Ukazuje základní zdroje filozofického myšlení a postupně analyzuje jednotlivé hlavní etapy především západní filozofie. Během tří období bychom chtěli:

 • přecházet od dřívějších filozofických systémů k současným,
 • aktualizovat možné světonázorové pozice, což rozšiřuje duchovní obzor a chrání před dogmatizmem,
 • získat základní orientaci v dějinách filozofie,
 • reflektovat základní problémy lidstva ve světle filozofie,
 • naučit budoucí duchovní zabývat se názory, které kriticky křesťanství zkoumají.

Předmět poskytuje orientaci v základních filozofickým pojmech, jsou probírány klíčové filozofické otázky.

Cíle:

Studenti se orientují v základní filozofické terminologii a mají dobrý základ pro práci s filozofickými texty.

Rámcový rozpis učiva:

 • Co je filozofie, základní filozofická témata, vztah k dalším oborům.
 • Metafyzika a ontologie, bytí a existence.
 • Nauka o poznání a teorie vědy, princip verifikace a falzifikace. Úvod do logiky, logické klamy v argumentaci.
 • Etika, základní otázky dobra a zla, současné etické otázky.
 • Antropologie a filozofie jazyka.

Výstupy:

 • zdokumentovaná četba studijní literatury
 • esej na zadané téma

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení eseje.

 • Anzenbacher A. Úvod do filozofie, SPN, Praha 1991.
 • Kratochvíl Z. Mýtus, filozofie, věda, Skriptum FF UK, Praha 1996.
 • Petříček, M. Úvod do současné filozofie, Hermann a synové, Praha 1992.
 • Sokol, J. Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998.
 • Weischedel, W. Zadní schodiště filozofie, Votobia, Olomouc 1992.