Časté dotazy

Obecné dotazy

Jak si vybrat obor na ETS?

Studium sociální práce je pochopitelně odlišné od studia teologie. Avšak u vážných zájemců o pastorační práci je rozhodnutí někdy obtížné. Také ten, kdo by rád v budoucnu pracoval jako misionář v cizích zemích, si právem klade otázku, který z oborů je vhodnější.

Pomoci může otázka: Kdo bude mým budoucím zaměstnavatelem? Pokud to budou státní nebo neziskové organizace, je lepší mít diplom v sociální práci a pedagogice spíše než v teologické činnosti. I v případě, že budu zaměstnancem církve, ne však v roli duchovního, může být výhodou vzdělání v příbuzném oboru, který může být pro život církve nakonec obohacením.

Druhá užitečná otázka zní: Do jaké míry se budu potřebovat zabývat výkladem biblického textu? Znalost původních biblických jazyků a odborných exegetických postupů je možné získat jedině studiem teologického oboru.

V omezené míře povinně volitelných a volitelných kurzů je i tak možné studovat kterýkoli předmět vyučovaný na škole.

Má škola možnost ubytovat studenty?

Škola se aktivně zapojuje do hledání vhodného bydlení studentů v blízkosti školy, zejména na Praze 20. Přímo v budově školy je k dispozici ubytování pro omezený počet studentů.

Jakým způsobem lze dosáhnout titulu DiS.?

Titul DiS získává absolvent po úspěšném absolvování všech předepsaných předmětů VOŠ, obhájení absolventské práce a složení absolventských zkoušek.

Jak probíhá dálkové studium?

Dálkové studium se uskutečňuje formou sobotních konzultací a dvoudenních soustředění. Konzultace se konají jednou za cca tři týdny v sobotu, výuka od 8:30 do 15:50 podle rozvrhu. V jednom semestru je 8 konzultací. Víkendové soustředění je realizováno formou výukového bloku o 20 hod většinou v pátek a v sobotu. V semestru bývají dvě až čtyři taková soustředění. Maximálně jednou za semestr se uskuteční týdenní studijní soustředění.

Může mi na ETS být uznáno předchozí studium?

Uznávání předchozího vzdělání v oboru je ze školského zákona v pravomoci ředitele. ETS v tomto směru následuje evropské standardy a je otevřenější než některé jiné školy. Žádost o uznání předchozího vzdělávání si student může podat ihned po zápisu do studia.

Studijní program Pastorační a sociální práce

Umožňuje ETS také bakalářské studium?

Ano, po úspěšném složení přijímacích zkoušek na UK Evangelická teologická fakulta mohou studenti získat bakalářský titul UK realizovaný na ETS.

Mohu na ETS studovat jen bakalářský studijní program UK ETF Pastorační a sociální práce?

Vzhledem k jednáním s UK to v současné době možné není. Situace se zřejmě změní od roku 2015.

Jakými zvláštnostmi se Vaše škola vyznačuje?

Naše škola je malá, rodinného typu, umožňuje tedy blízké osobní vazby jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a vyučujícími. Studentům se lze věnovat individuálně a doprovázet je po celou dobu studia na jejich cestě profesního, etického i duchovního rozvoje. Více informací najdete na stránce Principles of Education.

Studium vede k získání odborných znalostí a dovedností, ale pamatujeme také na duchovní rozměr. K tomu slouží ucelený výklad Bible a biblického přístupu k životu, který prakticky propojuje křesťanskou víru a sociální práci. Studenti mají příležitost ujasnit si spojitost křesťanství s odborným přístupem v pastoračních předmětech vedených zkušenými učiteli a praktiky. Naši absolventi tak mohou uspokojovat nároky klientů ve všech oblastech – tělesné, společenské, duševní i duchovní.

Jedinečná je spolupráce ETS s Vězeňskou duchovenskou službou, jejíž pracovník Mgr. Bc. Martin Škoda vyučuje na ETS předměty vyrůstající z jeho služby ve věznici. Důvodem je vysoké procento lidí po výkonu trestu odnětí svobody v určitých typech sociálních služeb.

Ve škole se lze osobně seznámit s řadou tuzemských i zahraničních odborníků, kteří svou přítomností, znalostmi a zkušenostmi spoluvytvářejí kvalitní zázemí školy.

Co to vlastně znamená pastorace?

Pastorace je obor práce s lidmi, který vyrůstá z dvoutisícileté tradice křesťanské péče o lidi. Její základ a východiska jsou teologická, ale metody a přístupy jsou informované přístupy vytvořenými v psychologii.

Co si mám představit pod pojmem výuka sociální práce?

Studijní program sociální práce vychází ze současného vědeckého, odborného pojetí sociální práce, která je pomáhající profesí, jejíž pracovníci poskytují klientům pomoc všude tam, kde se tito dostávají do stavu nerovnováhy popř. konfliktu se svým sociálním prostředím. Sociální práce pomocí pestré škály postupů a metod poskytuje klientům možnost sociální změny, pomáhá řešit problémy v mezilidských vztazích se zaměřením na klientův osobní růst ve fyzickém, psychickém i spirituálním rozměru. Výuka sociální práce na ETS je provázána s křesťanskou etikou a důrazy evangelikálních církví.

Studijní program Teologická a pastorační činnost

Umožňuje ETS také bakalářské studium?

Studium na ETS je svým obsahem a rozsahem rovnocenné bakalářskému studiu. Tato skutečnost je zřejmá v tom, že zahraniční školy přijímají absolventy ETS do návazného magisterského studia. Dohoda s IBTS nebo UK Evangelická teologická fakulta upravuje výhodné podmínky absolventů ETS v dalším bakalářské, resp. magisterském studiu.

Jakými zvláštnostmi se Vaše škola vyznačuje?

Naše škola je malá, rodinného typu, umožňuje tedy blízké osobní vazby jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a vyučujícími. Studentům se lze věnovat individuálně a doprovázet je po celou dobu studia na jejich cestě profesního, etického i duchovního rozvoje. Ve škole se lze osobně seznámit s mnoha tuzemskými i zahraničními odborníky, kteří svou přítomností, znalostmi a zkušenostmi spoluvytvářejí kvalitní zázemí školy. Více informací najdete na stránce Principles of Education.

Teologický program v provedení ETS má oproti jiným bakalářským programům hned několik zvláštností:

  • spojuje akademický přístup s vážným zájmem o duchovní život
  • neopomíjí důležitou oblast evangelizační a misijní služby
  • možnost zaměřit se na pastorační službu v církvi (spíše než klasickou kazatelskou roli)
  • součástí studia jsou průběžné i blokové praxe