Školné

Platba školného se provádí bankovním převodem na účet školy: Fio banka, a.s., číslo účtu 2800129338/2010. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Školné se platí ve dvou splátkách, výjimečně lze školné uhradit i v hotovosti v kanceláři školy.

Školné denního studia VOŠ (včetně programu Blackbridge) - 2023/24

11.000,- Kč ročně

  • v zimním období: 5.500 Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků denního studia
  • v letním období: 5.500 Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků denního studia

Školné kombinovaného studia VOŠ

13.000,- Kč ročně

  • v zimním období: 6.500 Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků kombinovaného studia
  • v letním období: 6.500 Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků kombinovaného studia

Školné programu Sborový pracovník

500 Kč / kredit celý program má rozsah 60 kreditů:

  • Školné se v programu Sborový pracovník platí před zahájením studijního období podle zapsaných předmětů. Standardně se počítá s dvouletým studiem, studium lze rozložit do tří, nebo i čtyř let.

  • Student si zapisuje předměty ve spolupráci s koordinátorem studia Sborový pracovník. Na základě kreditové hodnoty zapsaných předmětů se určí aktuální výše školného v daném roce jako součet kreditů všech zapsaných předmětů, vynásobený cenou kreditu 500,- Kč. Částka musí být připsána na účet školy před zahájením výuky zapsaných předmětů.

Pozor: Cena jednotlivých předmětů není stejná, jednokreditový předmět je za 500 Kč, dvoukreditový předmět je za 1 000 Kč, atd.

Kurzovné za studium předmětu

600 Kč za kredit, režim audit – účast ve výuce, student nemusí splnit požadavky pro uzavření předmětu

700 Kč za kredit, režim kredit – student plní podmínky uzavření předmětu, kredity se uznávají do studia VOŠ

Další formy studia

Roční kurzy i všechny další formy studia mají stanoveno kurzovné samostatně.

Abychom zajistili provoz i rozvoj školy, studenti ETS platí školné. Seminář má vícezdrojové financování. Přijímá podporu od svého zřizovatele, Církve bratrské, dotace pro státem akreditované vyšší odborné školy a dary od fyzických i právnických osob. Více informací o financování školy naleznete ve Výročních zprávách.