Sborový pracovník

  • Studijní program pro aktivní křesťany všech generací vedle programů VOŠ.
  • Studuje se zpravidla v kombinované (lze i v denní) formě studia spolu se studenty VOŠ.
  • Předměty v programu jsou zvoleny tak, aby program tvořil logický, uzavřený celek.
  • Sborový pracovník má doporučený studijní plán. Je možné ho přizpůsobit potřebám a očekáváním studenta.
  • Pokud student získá 60 a více kreditů, při ukončení programu získá Certifikát ETS.
Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá ve stejných termínech a režimu jako na VOŠ s těmito výjimkami:

Nevyžaduje se:

  • limit pro přijetí v testu z cizího jazyka
  • maturitní vysvědčení
  • doklad o zdravotní způsobilosti ke studiu

Přihláška ke stažení zde: Přihláška Sborový pracovník Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné poslat e-mailem (sken, fotka) a originál přinést na studijní oddělení až při přijímacím řízení.

Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. V takovém případě je přihlášku třeba podat do 10. ledna.

Cena:

Školné programu Sborový pracovník činí 500 Kč / kredit. Výše školného se bude odvíjet od předmětů s daným počtem kreditů, které si v daném studijním období (zimní/letní) student zapíše. Školné pak uhradí nejpozději před zahájením kurzů.

Školné se hradí bankovním převodem na účet 2800129338/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol tvoří prvních šest číslic rodného čísla. Ve školném nejsou obsaženy platby za učebnice, knihy, kopírované materiály ani jiné pomůcky k výuce.

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací (vyhl. 10/2005 Sb., § 15, odst. 3).

Případné dotazy prosím směrujte na správce studijního programu Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska a/nebo na studijní oddělení, viz Kontakty.