Návazné studium

Absolventi ETS ve studijních programech akreditovaných MŠMT získávají titul diplomovaný specialista (zkratka DiS.). Díky spolupráci s konkrétními vysokými školami, které uznávají předměty splněné na ETS, se nabízí zrychlená cesta k získání bakalářského titulu (Bc.).

Studijní záměry uchazečů a očekávané uplatnění v praxi zjišťujeme už v rámci přijímacího pohovoru. V rámci kariérového poradenství studentům navrhujeme optimální studijní cestu k tomuto uplatnění. K tomu patří doporučení nejvhodnějšího návazného vysokoškolského studia.

Absolventi ETS mohou po přijetí na spolupracující vysoké školy požádat o uznání kreditů získaných na ETS. V ideálním případě je možné získat bakalářský titul již rok po dokončení ETS a v případě zájmu pokračovat ve studiu v magisterských studijních programech.

Partnerské vysoké školy

Zprostředkování kontaktů

S řadou dalších škol udržujeme kontakty. Na některých z nich pokračovali naši absolventi ve studiu, někde studovali vyučující ETS, vyučující z některých škol vyučovali na ETS, s některými existují dohody o spolupráci.

Teologické školy

V případě zájmu studenta o konkrétní VŠ zprostředkujeme kontakty na ty, kdo ji studovali nebo s ní jsou v kontaktu.