Uplatnění absolventů

Naši absolventi nachází v praxi uplatnění v nejrůznějších profesích. Životní příběhy některých z nich najdete na stránce Příběhy absolventů.

Jako profesně orientovaná vyšší odborná škola, připravujeme studenty na konkrétní okruh profesí.

Teologická a pastorační činnost – teologické zaměření

Absolventi mají kvalifikaci pro pozice:
 • kazatel, pastor, farář
 • diakon, starší sboru
 • katecheta, učitel náboženství
 • pastorační pracovník
 • misionář, misijní pracovník
 • pracovník pro práci s dětmi a mládeží
 • streetworker
 • kaplanská služba (jako dobrovolník, pro zam. poměr se očekává Mgr. úroveň vzdělání)
Výňatek z Profilu absolventa
 • znalost biblické teologie
 • přehled o vnitřních souvislostech Starého i Nového Zákona
 • schopnost formulovat základní křesťanskou věrouku
 • exegeze biblických textů v hebrejštině a řečtině v historických i literárních souvislostech
 • základy hermeneutiky, aplikace na konkrétní texty
 • znalost všeobecných a církevních dějin
 • základní přehled z oblasti etiky a filozofie
 • základní přehled v religionistice a teologii náboženství
 • aplikace misijního poslání církve v kontextu současné kultury
 • přehled o současné církevní scéně
 • porozumění ekumenické spolupráci
 • porozumění problémům současné multireligiózní a multikulturní společnosti
V rámci praxe rozvíjíme a vyhodnocujeme tyto kompetence:
 • Kázat a vést bohoslužby
 • Působit katecheticky
 • Vést
 • Pastoračně sloužit, navazovat a budovat vztahy
 • Misijně působit
 • Dbát na osobní rozvoj

Teologická a pastorační činnost – pastorační zaměření

Absolventi mají kvalifikaci pro pozice:
 • pastorační pracovník v církvi (duchovní poradenství)
 • kazatel, pastor, farář (s důrazem na pastorační péči o členy sboru)
 • misijní pracovník, misionář
 • pracovník pro práci s dětmi a mládeží (s důrazem na pastoraci)
 • pastorační a duchovní pracovník v zařízeních pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod.
 • pastorační a duchovní pracovník v zařízeních pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti
 • streetworker
 • pracovník pro volnočasové aktivity
 • kaplanská služba (některé organizace vyžadují Mgr. úroveň vzdělání)
Výňatek z Profilu absolventa
 • přehled v pastoračních a psychologických přístupech
 • orientace v základních antropologických otázkách
 • základní přehled z oblasti psychologie
 • znalost krizové intervence
 • orientace v textech Starého i Nového Zákona
 • schopnost formulovat základní křesťanskou věrouku
 • základní přehled v religionistice a teologii náboženství
 • aplikace misijního poslání církve v kontextu současné kultury
 • porozumění problémům současné multireligiózní a multikulturní společnosti
V rámci praxe rozvíjíme a vyhodnocujeme tyto kompetence:
 • pastorační služba
 • schopnost navazovat a budovat mezilidské vztahy
 • základy krizové intervence
 • schopnost vést
 • misijně působit
 • dbát na osobní rozvoj

Pastorační a sociální práce

Absolventi mají kvalifikaci pro pozice:
 • pracovník pro pastorační a sociální práci s dětmi a mládeží
 • pracovník pro pastorační a sociální práci s ohroženými dětmi, s rizikovou mládeží, v zařízeních jako jsou dětské domovy, domy na půl cesty, chráněné dílny, chráněné ubytovny, krizová centra, azylové domy, domovy pro matky s dětmi
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod.
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti
 • streetworker
 • pracovník pro volnočasové aktivity
Výňatek z Profilu absolventa
 • schopnost účinně komunikovat s jednotlivci, skupinami, rodinami i komunitami,
 • schopnost zorientovat se v potřebách, možnostech a vnímání situace, které klient a jeho okolí má, a vymezit s nimi oblast a plán spolupráce,
 • schopnost rozeznat silné stránky a možnosti klienta a jeho sociálního kontextu a podporovat jeho soběstačnost a sebeúctu,
 • znalost metod a systémů služeb, schopnost je správně využívat ve prospěch klienta, pomáhat mu je přijmout a ukončit,
 • schopnost zorientovat se v organizaci a začlenit se do způsobu její práce a jejího průběžného hodnocení,
 • schopnost odborně, osobnostně a duchovně růst.
V rámci praxe rozvíjíme a vyhodnocujeme tyto kompetence: