Projekt :: Spiritualita v materiálním světě

Evangelikální teologická konference 5.-6.11. 2009

Místo konání: Sbor Církve bratrské v Šeberově, Praha 4


čtvrtek 5. listopadu

9:00-9:15
zahájení konference
Mgr. Jan Valeš, ředitel ETS
9:15-9:45
Homiletická exegeze - Hospodin a cisterny, které vodu neudrží, Jr 2,13
Žijeme v době, kdy na jedné straně křesťanství v Evropě početně slábne a na straně druhé statistiky knižních veletrhů signalizují rostoucí zájem o knížky dotýkající se spirituality. Někteří odborníci dokonce předpovídají, že knihy o duši a spiritualitě budou ještě více žádány nyní v době ekonomické krize. Proč to tak je v právě v Evropě? Všechno nasvědčuje tomu, že jedním z důvodů rostoucí touhy po duchovních věcech je hluboká krize v lidské duši.  Tělo je nasyceno, ale lidská duše hladoví. Potvrzuje se Ježíšovo slovo, že „ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4)
Na pozadí odpadnutí Judy od Hospodina se rozvíjí celá řada možných aplikací. Opustit Hospodina a s ním pramen živé vody je duchovní katastrofou. Rozpukané cisterny mohou ještě prodloužit přežíván. Nelze se ubránit dojmu, že mnoho vody, kterou běžně pro svůj život užíváme, je kontaminována a znečištěna. Do zkoumání vlastního nitra a do reflexe naší situace uprostřed evropské společnosti nechme na této konferenci promlouvat toho, který je dosud přístupným pramenem živé vody spásy a duchovní obnovy. Bible končí slovy: Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života (Zj 22,17).
ThDr. Pavel Černý, Th.D. (ETS)
Pavel Černý

9:45-10:45
Ekonomická krize a její duchovní výzvy
Ekonomie do jisté míry dnes nahrazuje tradiční víru. Jak může ekonomie promlouvat k lidem dnes a co z toho jsou de facto duchovní hodnoty? Jaká je ekonomie dobra a zla? dá se s dobrem a se zlem obchodovat? jaký je tam vztah? jake hodnoty vytáhala ne světlo finanční krize? a jakou inspiraci můžeme nalézt ve starých textech?
PhDr. Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček

10:45-11:00
diskuse


11:00-11:30
přestávka


11:30-12:30
Spiritualita v době materialismu - mezi horizontalismem a vertikalismem
Na počátku 20. století se mezi teology, zejména ve Francii, objevily dvě tendence k přístupu k duchovnímu životu: inkarnacionistická (G. Thils, T. de Chardin, H. Rahner…) a eschatologická (J. Daniélou, L. Bouyer…). Každá se svým způsobem snažila dát odpověď na palčivou otázku: Máme se plně zapojit do dění tohoto světa nebo jen hledat svou nebeskou vlast?
Ve skutečnosti je zřejmé, že nejde o alternativy, nýbrž dva póly, přítomné v duchovním životě věřících od počátků křesťanství. Jde však o to tyto póly teologicky reflektovat (s pomocí chalkedonského christologického vzorce) a naznačit možnosti jejich aplikace (na základě perichoretického trinitárního modelu církve).
P. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. (UK-KTF)
Pavel V. Kohut

12:30-12:50
diskuse


12:50-13:00
Informace o možnostech etické výchovy na školách v ČR
Ing. Marie Jakešová (místopředsedkyně Etického fóra ČR), Ing. Dušan Drabina (KAM)

13:00-14:30
oběd


14:30-16:00
semináře I.


16:00-16:30
přestávka


16:30-18:00
semináře II.Dávat pozor sám na sebe, střežit své srdce
Východisko: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“  (Př. 4,23). Co je to čistota srdce? Čeho se vyvarovat? Na co si dávat pozor? Jak se bránit před „kořenem hořkosti“? Jak udržet motivaci ke službě? V čem nás může inspirovat příklad apoštola Pavla (pokora, vnitřní svoboda, pružnost, odolnost, „zapomnětlivost“,…)?
Mgr. Daniel Heczko (kazatel CB)
Daniel Heczko


Jak skloubit zaměstnanost a rodinný život
Mnozí z nás se jen obtížně vyhýbají stresu z příliš mnoha konkurujících si požadavků na náš čas – našeho zaměstnání, církevních aktivit, rodiny a přátel. Jak snadno propadáme frustraci a reagujeme podrážděně vůči svým ženám, dětem nebo kolegům a náš duchovní život upadá. Stále větší počet z nás se stalo zajatci kultury dlouhé pracovní doby, která je nám vnucována požadavky našich zaměstnavatelů, konkurencí na trhu, tlakem spolupracovníků či nadřízených nebo i jen trvalým přísunem pracovních úkolů nesplnitelných v pracovní době, kterou máme ve smlouvě. Strach ze ztráty zaměstnání, soutěživost na pracovišti, kariérní závod, touha zalíbit se lidem nebo vyniknout – to jsou jen další faktory, kterým jsme často vědomě či nevědomě vystaveni. Jde tomuto tlaku odolat?  Jak můžeme odpočinout a žít bez strachu a spěchu v dnešní úzkostlivé a hektické společnosti? Jaká rozhodnutí budeme muset udělat?
Mgr. Jiří Unger
(Česká evangelikální aliance)
Unger Jiří


Etická výchova na školách
V dobách osvícenství došlo k rozdělení sekulárního a religiózního vzdělání. Dnes sekulární školství nechce připustit vliv církve. Stav morálky mládeže ukazuje na potřebu etické výchovy. Co je ale etické? Jak chce stát, potažmo ministerstvo školství, pomáhat při utváření naší mladé generace? Jak může být církev nápomocna?
Dnes neexistuje v rámcových vzdělávacích programech samostatný předmět Etické výchovy. Chování je jediný předmět, který se známkuje, ale nevyučuje.
Projekt Etického fóra ČR o.s. Etická výchova - výchova k prosociálnosti již několik let učí pedagogy a pracovníky s mládeží ukazovat žákům na alternativu ke způsobu života vyznačujícímu se sebestředností a novodobým hédonismem. Cílem EV je vyzrálá osobnost schopná přijímat zodpovědnost za sebe i spoluzodpovědnost za vývoj celé společnosti.
KAM v partnerství s Etickým fórem a Vistafilmem jsou žadatelé v projektu EU o tvorbu audiovizuální pomůcky pro výuku Etické výchovy na školách.
O projektu, realizaci ve školách i o tom, zda skutečně etická výchova přináší pozitivní výsledky, promluví Ing. Marie Jakešová, místopředsedkyně a koordinátorka pedagogické sekce Etického fóra ČR a učitelka etické výchovy a Ing. Dušan Drabina, ředitel KAM.
Ing. Marie Jakešová (místopředsedkyně Etického fóra ČR), Ing. Dušan Drabina (KAM)

Zdroje Boží milosti a duchovní obnovy
V čem spočívá rozdíl mezi zdroji Boží milosti a zdroji duchovní obnovy? Co dělat, když náš osobní život, nebo život našeho společenství, postrádá onu duchovní jiskru, radost z následování Krista? Příčin může být několik, ovšem motivy a důvody pro duchovní obnovu mohou být nedostatečné. Pokusíme si tedy nejprve formulovat příčiny duchovního úpadku, a současně hledat řešení, jak z toho ven.
Ing. Daniel Fajfr, MTh (ETS)
Daniel Fajfr


Role těla ve spiritualitě
Třebaže v dějinách postupně vykrystalizovaly oblasti křesťanského života a jednání, které jsou tradičně považovány za „duchovní“, ve skutečnosti se Duch svatý ve svém působení nevyhýbá a priori ničemu, co patří k lidské existenci, a tedy ani skutečnostem, které označujeme za světské a hmotné.
Lidské tělo je v tomto kontextu, viděno zejména z pohledu tajemství Kristova vtělení, privilegovanou „cestou Ducha“. Dá se, poněkud paradoxně, ale snad správně, tvrdit, že „Slovo se stalo tělem“ (srov. Jan 1,14a), aby se tělo stalo slovem: slovem o druhém a k druhému, ale i o Druhém a k Druhému.
P. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. (UK-KTF)
Pavel V. Kohut


Duchovní kázně - cvičení
Seminář bude sestávat ze dvou částí:
1. Stručný úvod do duchovních cvičení jako základ ke sdílení zkušeností a rozhovoru.
2. Společné duchovní cvičení inspirované následováním Ježíšových blahoslavenství v Kázání na hoře.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. a Mgr. Jan Valeš (ETS)

Henri Nouwen - nejčtenější autor v oblasti spirituality
Seminář se bude zabývat životem a dílem jednoho z nejčtenějších autorů v oblasti spirituality - Henriho Nouwena. Proč je Nouwen tolik vyhledávaným autorem mezi evengelikály? Čím byl jeho život inspirativní? Co ho vedlo k odchodu z Yale mezi mentálně postižené? Jaké jsou hlavní důrazy jeho knih? Na tyto i některé další otázky se pokusí odpovědět tento seminář. Zřejmě nejlepší kniha o jeho životě se jmenuje Zraněný prorok. Domnívám se, že tyto dvě slova mistrně vystihují kdo Nouwen byl a zároveň co může znamenat jeho poselství dnes.
Bc. David Novák, MTh (ETS)
David Novák

18:00-19:00
přestávka


19:00-20:00
Duchovní zdroje pro osobní a rodinný život
Je naše doba je bohatá nebo chudá? Materialismus, konzumnost, důraz na produkci a neosobnost dnešní doby někdy způsobují, že i v blahobytu můžeme prožívat chudobu, vnitřní, vztahovou a především duchovní. Jsme bytosti, které mají jak tělesnou, tak duchovní rovinu existence. Přednáška se zamýšlí nad tím, jak uprostřed reality našeho života nezanedbat duchovní potřeby své a své rodiny.
Ing. Pavel Raus, MA et MA (ETS)
Pavel Raus


pátek 6. listopadu

9:00-9:40
Spiritualita osobní a rodinná - Mt 6,25-34 Nestarejte se: Nepečujte!
Osobní a rodinná „spiritualita“ je nic víc a nic méně než život „in spiritus“ čili v Duchu. Je to způsob života, ke kterému nás Ježíš směřuje ve svém kázání (Mt 5-7) – ne podle zákona a pravidel, ale podle srdce Zákona. Je to cesta, která vede hlouběji do Jeho království, v kterém najdeme moc, radost a svobodu… dokonce svobodu od starostí! Budeme se zabývat výkladem Mt 6,25-34 s důrazem na jeho vztah k materiálnímu světu.
Stephen Olsen, PhD (ETS)
Stephen Olsen

9:40-9:55
diskuse k přednášce


9:55-10:40
Teologie stvoření a spiritualita
Základem přednášky je teologie stvoření, která se soustředí na Boha stvořitele: Věříme v jediného Boha - stvořitele, který svým Slovem stvořil všechno viditelné i neviditelné. Od těch dob svým Duchem tvoří všechno živé, svou moudrostí svět řídí a udržuje. Slovem Evangelia a Duchem probouzí lidi k novému životu, když se osobně v pokání i víře obracejí k Bohu - vždyť vše bylo stvořeno v Kristu a pro něho. V něm jsme byli na kříži smířeni s Bohem, tak si on vyvolil svůj lid. Jednou přijde den, kdy Bůh završí své tvoření, vzkřísí celé lidstvo, stvoří novou zemi a nové nebe a Bůh bude všechno ve všem. Druhá část přednášky aplikuje tuto theologii stvoření na tělesnost člověka, práci, vztah k majetku a nakonec vztah k hmotnému světu vůbec.
Mgr. Jan Valeš (ETS)
Valeš Jan

10:40-11:00
diskuse k přednášce


11:00-11:30
přestávka


11:30-11:40
informace o Christian College PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
11:40-12:10
Duchovní cvičení
Pavel Černý bude prezentovat rámec duchovních kázní (cvičení) v širším kontextu křesťanského života.
Jan Valeš se zaměří na biblické a theologické zdůvodnění tiché modlitby.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. a Mgr. Jan Valeš (ETS)
12:10-12:25
diskuse k přednášce


12:25-13:15
Reflexe knihy Ekonomie dobra a zla
Proč je tato kniha jedna z nejprodávanějších v ČR? Jaká jsou východiska pro současnou situaci české společnosti? Jak rozeznat znamení časů a jaké jsou výzvy pro církev a každého z nás?
Alan Greenspan, dlouholetý šéf americké centrální banky (Fed) v říjnu 2008 prohlásil, že teorie racionálních trhů (efficient market hypothesis), které 40 let věřil, nefunguje. Došlo tak na slova ekonoma Roberta Shillera z roku 1989, který označil víru v to, na čem Václav Klaus postavil naši transformaci za nejpozoruhodnější omyl v dějinách ekonomických teorií. Krize roku 1987 a 2007 ukázaly, že víra v to, že trh vše vyřeší, a jen matematické chápání ekonomie je u konce s dechem.
Co ale povstane ze vzniklého vakua? Jaké příležitosti to vytváří pro církev, která je dnes spolu s odbory nejméně důvěryhodnou institucí v ČR?
Ing. Dušan Drabina
Drabina Dušan

13:15-13:30
diskuse k přednášce


13:30-13:45
závěr konference
Mgr. Jan Valeš (ETS)


2. listopadu 2009 došlo k větší změně v programu, neboť  páteční přednáška Pavla Rause musela být přesunuta na čtvrteční večer (19-20 hod.) místo duchovních cvičení. Praxe duchovních cvičení bude ze čtvrtečního večera přesunuta do odpoledních seminářů, zatímco teorie duchovních cvičení bude ze semináře přesunuta do pátečního programu. Děkujeme za pochopení.

2. března 2009 zástupci vedoucích kateder Pavel Černý, Pavel Hošek a Robert Hart spolu s ředitelem školy Janem Valešem a šéfredaktorem Theologia vitae Jiřím Hedánkem formulovali téma letošní již 20. evangelikální teologické konference:

SPIRITUALITA V MATERIÁLNÍM SVĚTĚ
Současná doba jako příležitost pro obnovu duchovního života

Naše materiální zájmy významně zamotaly zaběhanými jistotami  dnešní společnosti. Konference bude příležitostí reflektovat postoje křesťanů v posledních letech i ta rozhodnutí, která se v nadcházejících měsících teprve odehrají. Tytéž příčiny současné finanční a hospodářské krize se podílí i na deformování spirituality. Proto je současná doba příležitostí k obnově duchovního života církve i společnosti.

Na toto téma také zazněly zajímavé podněty na konferenci v roce 2008 od prof. Lubomíra Mlčocha. Podněty z konference budou součástí 2. ročníku Theologia vitae během roku 2009.


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184